Van 1 maart tot 29 april 2022 hield de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu een openbare raadpleging over het ontwerp van nationaal actieplan voor de aanpak van de onopzettelijke introductie en verspreiding in België van invasieve uitheemse soorten van de Unielijst. De gewesten organiseerden ook een raadpleging op hun niveau.  

In totaal ontvingen we 62 antwoorden op nationaal niveau (2 via de federale raadpleging, 49 via de raadpleging in het Waals Gewest en 11 via de raadpleging in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest). De twee reacties die de federale overheid ontving hoorden bij het onderdeel van het plan betreffende het Waals Gewest en werden aan dit gewest bezorgd. Op niveau van het Vlaams Gewest ontvingen we geen commentaren.  

De bevoegde overheden en het nationaal wetenschappelijk secretariaat voor de invasieve uitheemse soorten hebben de ontvangen commentaren onderzocht; slechts enkele wijzigingen bleken nodig. Het merendeel van de commentaren vereiste geen wijziging aangezien ze over het thema beheer van invasieve uitheemse soorten gingen, wat niet wordt behandeld in het plan. Er werden twee wijzigingen aangebracht op het niveau van de acties die onder de regionale bevoegdheden vallen. 

De Interministeriële Conferentie Leefmilieu heeft op 23 juni 2022 het nationaal actieplan goedgekeurd voor de aanpak van de onopzettelijke introductie en verspreiding van invasieve uitheemse soorten van de Unielijst in België. 

Voor de definitieve versie van het plan en de resultaten van de openbare raadpleging zie www.consult-leefmilieu.be.