Met het oog op de oprichting nodigt de federale raad voor de geestelijke gezondheidszorgberoepen de beroepsverenigingen van klinisch psychologen, klinisch orthopedagogen of artsen uit om zich kandidaat te stellen.

Samenstelling van de raad
De raad zal uit 3 beroepsgroepen bestaan: klinisch psychologen, klinisch orthopedagogen en huisartsen of specialisten. Elke groep zal samengesteld zijn uit evenveel leden uit het academisch milieu als uit het werkveld. De leden uit het werkveld die in aanmerking komen, zijn diegenen die sedert minstens 5 jaar de klinische psychologie of de klinische orthopedagogiek of de psychotherapie beoefenen.

Voorwaarden om lid te zijn
De verenigingen mogen dus leden voordragen op voorwaarde dat zij als representatieve beroepsverenigingen aangewezen zijn. Daartoe moeten zij aan zes voorwaarden voldoen, die uitvoerig beschreven zijn in het koninklijk besluit.

Dossier van kandidaatstelling
De verenigingen die zich kandidaat willen stellen, dienen een dossier in met:

 • de ledenlijst
 • de statuten van de vereniging
 • de andere stukken die aantonen dat aan de voorwaarden is voldaan.  

Kandidaturen worden:

 • bij voorkeur elektronisch ingediend, op het e-mailadres ggzb-pssm@health.belgium.be
  of
 • per aangetekend schrijven gericht aan
  A. Somer, Diensthoofd Gezondheidsberoepen en Beroepsuitoefening,
  Victor Hortaplein 40, bus 10
  1060 Brussel.

De deadline voor de ontvangst van de kandidaturen wordt vastgelegd op 30 januari 2017. De wetteksten vindt u op deze pagina.