Interfederale gezondheidsdoelstellingen gelden als een belangrijk kompas voor een coherent en veerkrachtig gezondheidsbeleid op lange termijn. De opmaak van dergelijke interfederale doelstellingen werd opgenomen in het federaal regeerakkoord. Vandaag keurde de IMC Volksgezondheid interfederale gezondheidsdoelen goed met bijhorende prioriteiten voor gezondheidsdoelstellingen:  (1) het verlengen van de levensduur in goede gezondheid; (2) het verminderen van de gezondheidsongelijkheden; en (3) het verzekeren van een zo gezond mogelijk leefmilieu.Deze gezondheidsdoelen zijn nauw met elkaar verbonden en kunnen niet los van elkaar worden gezien.

Op basis van de bestaande wetenschappelijke evidentie worden volgende prioriteiten voor gezondheidsdoelstellingen tussen de federale overheid en de deelstaten gedefinieerd om deze interfederale gezondheidsdoelen stap voor stap te bereiken:

 

Gezondheidsdoel 1: Verlengen van de levensduur in goede gezondheid

 
 • Mentale aandoeningen, met onder andere middelengerelateerde aandoeningen
 • Kanker
 • Cardiovasculaire aandoeningen
 • Chronische respiratoire aandoeningen
 • Musculoskeletale aandoeningen
 • Neurologische aandoeningen
 • Overdraagbare aandoeningen
 • Obesitas

Beïnvloedbare prioritaire gedragsrisicofactoren:

 • Tabak
 • Alcohol
 • Voedingsgewoonten
 • Drugsgebruik
 • Gebrek aan lichaamsbeweging
 

Gezondheidsdoel 2: Verminderen van de gezondheidsongelijkheden


Als prioriteiten voor gezondheidsdoel 2 worden voorgesteld:

 • Bepalen van specifieke targets per socio-economische groep voor elke geselecteerde prioriteit/ gezondheidsdoelstelling voor gezondheidsdoel 1
 • Verminderen van ongelijkheden in financiële toegankelijkheid van de gezondheidszorg
 • Sensibiliseren van zorg- en welzijnsprofessionals, in het bijzonder de eerstelijnsactoren, en hen voorzien van hulpmiddelen voor het aanpakken van de problematiek van gezondheidsongelijkheden
 • Verminderen van ongelijkheden in levensomstandigheden (huisvestingskosten- en omstandigheden, toegang tot groene ruimten, toegang tot kwaliteitsvolle voeding, enz.)
 • dentificeren van de sociale determinanten die de meeste impact hebben op het verminderen van gezondheidsongelijkheden en van doelgerichte maatregelen om deze te verminderen, en promoten van een “economy of well-being”.

 

Gezondheidsdoel 3: Verzekeren van een zo gezond mogelijk leefmilieu

 
Voor gezondheidsdoel 3 worden op basis van de meest recente wetenschappelijke evidentie als prioriteiten geïdentificeerd:
 

 • Verbeteren van de luchtkwaliteit, in de eerste plaats door het verminderen van emissies voor vervoer, industrie, huisvesting en landbouw
 • Verminderen van omgevingslawaai, in de eerste plaats als gevolg van wegverkeer
 • Identificeren van kritieke behoeften op het gebied van gegevensverzameling en evaluatie van de belangrijkste milieurisico’s voor de gezondheid en van maatregelen om deze te verbeteren

Dit interfederaal gezondheidsdoel dient nog voorgelegd te worden aan de verschillende ministers en administraties bevoegd voor Leefmilieu en gezondheid. En, indien nodig, aangevuld te worden met bijkomende prioriteiten.

 

Afstemming met reeds bestaande gezondheidsdoelen en -doelstellingen

 

Voor het formuleren van een minimale set van interfederale gezondheidsdoelstellingen en de monitoring hiervan zal rekening gehouden worden met de (reeds bestaande en gevalideerde) gezondheidsdoelstellingen in de deelstaten  en de federale overheid, waarbij de klemtoon ligt op het versterken van elkaars bevoegdheden en het versterken en, waar mogelijk, bijsturen van bestaande   interfederale actieplannen.

 

Een beleid geleid door interfederale gezondheidsdoelstellingen laat meer bepaald toe om:

 
 • Interfederale prioriteiten vast te leggen, rekening houdend met het bestaande beleid en de bevoegdheden van de betrokken overheden (o.a. de deelstaten, federale overheid, …) en  rekening houdend met de budgettaire mogelijkheden en de beleidsprioriteiten op lokaal niveau en op het niveau van de deelstaten en van de federale overheid;
 • Het beleid van de betrokken overheden richting te geven en de interfederale prioriteiten te ondersteunen  en te evalueren;
 • De eventuele kritieke behoeften op het gebied van evaluatie en gegevensverzameling te identificeren, voortbouwend op reeds bestaande gegevensverzamelingen en evaluaties;
 • De synergiën tussen verschillende beleidsdomeinen te versterken (“Health in All Policies”) binnen en over de verschillende beleidsniveaus; 
 • Een efficiënt en ethisch kader te definiëren voor de samenwerking tussen de stakeholders en de betrokkenheid van de verschillende stakeholders vanuit de gezondheidssector te bevorderen.”
 

Volgende stappen

De hierboven geselecteerde prioriteiten dienen verder geoperationaliseerd en SMART geformuleerd te worden, rekening houdend met de deelstatelijke bevoegdheden en met de verschillende gezondheidsdoelstellingen die al zijn geformuleerd door de deelstaten: ze moeten specifiek, meetbaar, acceptabel en realistisch zijn en gekoppeld worden aan een uitgewerkt tijdschema, dat monitoring en evaluatie mogelijk maakt. Dit houdt in dat voor elke interfederale gezondheidsdoelstelling targets, indicatoren, mijlpalen en acties die best ondernomen worden vanuit de verschillende beleidsdomeinen bepaald dienen te worden. Daarnaast dienen ook de mogelijke financiële mechanismen onderzocht te worden die noodzakelijk zijn voor het realiseren van deze interfederale gezondheidsdoelstellingen.

Dit persbericht is gezamenlijk opgesteld namens de ministers die deel uitmaken van de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid.

 • Frank Vandenbroucke – Federale Overheid (voorzitter IMC)
 • Christie Morreale – Waals Gewest)
 • Hilde Crevits– Vlaanderen,
 • Françoise Bertieaux - Franse Gemeenschap,
 • Bénédicte Linard - Franse Gemeenschap,
 • Alain Maron - Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en Franse Gemeenschapscommissie,
 • Antonios Antoniadis - Duitstalige Gemeenschap,
 • Elke Van den Brandt - Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en Vlaamse Gemeenschapscommissie,
 

De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid wordt georganiseerd en ondersteund door het DG Gezondheidszorg van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.