Wat verstaat men onder seksuele bijstand voor personen met een beperking? Moet de overheid zich met deze kwestie bezig houden en zo ja, hoe kan hij hiervoor een aangepast kader scheppen?

Het is over deze vragen, waarop vandaag nog dikwijls een taboe rust, dat het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek zich heeft gebogen en in zijn advies nr. 74 een aantal unanieme besluiten en aanbevelingen heeft geformuleerd.

Dit advies is te raadplegen op www.health.belgium.be/bioeth.

Contactgegevens

Secretariaat van het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek:

Galileelaan 5/2
5e verd. - zone 35
1210 BRUSSEL
BELGIË

+32 (0)2 524 91 84 - Sophie Bertrand, Coördinator
 
+32 (0)2 524 91 86 - Secretariaat