Met het oog op het toekennen van vergoedingen aan aardappeltelers die door bestrijdingsmaatregelen tegen quarantaineorganismen financiële verliezen geleden hebben, werd bij koninklijk besluit van 5 december 2004 een solidariteitsfonds opgericht.
 
Uit een enquête georganiseerd door de Cel Plantengezondheid van DGAPF is gebleken dat de aardappelproducenten tevreden zijn met de werking van dit solidariteitsfonds, maar in overleg met de vertegenwoordigers van de beroepssector in de werkgroep aardappelen van het Plantenfonds werd een actualisering van het bestaande systeem voorgesteld.
 
Het koninklijk besluit van 6 augustus 2021 brengt daarom de volgende wijzigingen aan:

  • vervanging van de woorden “schadelijke organismen” door “quarantaineorganismen” om de terminologie in overeenstemming te brengen met de nieuwe Europese plantengezondheidsreglementering;

  • nieuwe definitie van “producent van hoevepootgoed”;

  • aangepaste lijst van quarantaineorganismen waarvoor een vergoeding van waardeverliezen voor besmette aardappelen kan toegekend worden (overeenkomstig de nieuwe Europese plantengezondheidsverordening met de nadruk op preventie):

- Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.emend. Safni et al.,
- Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al.,
-Ralstonia syzygii subsp. celebesensis Safni et al.,
- Ralstonia syzygii subsp. indonesiensis Safni et al.,
- Clavibacter sepedonicus (Spieckermann and Kottho) Nouioui et al.,
- Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival,
- Bactericera cockerelli (Sulc.).

  •  automatische tweejaarlijkse indexering van de in de bijlage vermelde bedragen van de productiekosten voor aardappelen (die als basis dienen voor de berekening van de vergoedingen);
     
  • aanpassing van de forfaitaire bedragen van de productiekosten: indexering voor gecertificeerde pootaardappelen en actualisering voor consumptieaardappelen en hoevepootgoed. De directe waardeverliezen ten gevolge van de verwerking van besmette aardappelen worden eveneens geïndexeerd. De nieuwe bedragen zijn het resultaat van intensief overleg met de beroepssector en de onderzoekscentra.  

 
Deze wijzigingen zijn opgenomen in de geconsolideerde tekst van het koninklijk besluit van 5 december 2004.
 
Het solidariteitsfonds voor de aardappelproducenten van het Plantenfonds is hiermee als beleidsinstrument afgestemd op de huidige uitdagingen en goedgekeurd door de Europese Commissie in het kader van de regels inzake staatssteun. Indien nodig zullen in overleg met de betrokken partners in de toekomst bijkomende aanpassingen doorgevoerd worden.
 

Wetgeving