Op 19 april 2023 organiseerden de dienst Marien Milieu van de FOD Volksgezondheid en minister Van Quickenborne een startevenement in Oostende voor de herziening van het marien ruimtelijk plan (MRP) voor de Belgische Noordzee. Dat plan brengt alle activiteiten in en op zee in kaart om hun ruimtelijke impact met elkaar en met de natuur te verzoenen. Het huidige MRP werd in 2020 aangenomen voor een periode van zes jaar. In 2026 moet er dus een nieuw plan op tafel liggen, dat voortaan acht jaar zal dekken. Meer dan 150 vertegenwoordigers uit verschillende sectoren gaven mee de aftrap van het herzieningsproces.
 
 
In en op onze Noordzee vinden heel wat activiteiten plaats, zoals hernieuwbare energie, natuurbehoud, scheepvaart en visserij. Een marien ruimtelijk plan is dan ook noodzakelijk om de verschillende belangen (zowel economisch, ecologisch als sociaal) te verzoenen en alle activiteiten veilig naast elkaar te laten plaatsvinden. 
 
België is een pionier op dit vlak. We waren één van de eerste landen ter wereld dat er één maakte. Intussen zijn we al aan het tweede MRP toe voor de periode 2020-2026. Hierin wordt bepaald welke activiteiten op welke plaats veilig kunnen ontwikkeld worden in het Belgisch deel van de Noordzee en onder welke voorwaarden. 

Met de nieuwe wet Marien Milieu van minister van Noordzee Vincent Van Quickenborne wordt de geldigheidsduur van een MRP gewijzigd van 6 naar 8 jaar. Op die manier wordt meer rechtszekerheid gegeven aan alle gebruikers van het Belgisch deel van de Noordzee, zowel de professionele als de recreatieve. 
 
Stakeholderparticipatie 

Om tot een zo breed mogelijk gedragen MRP 2026-2034 te komen, is het cruciaal om zoveel mogelijk stakeholders te betrekken. 

De belangrijkste doelstelling van het startevenement was om vertegenwoordigers uit verschillende sectoren te informeren over het herzieningsproces en hen verder kennis te laten maken met de andere gebruikers van de schaarse ruimte op onze Noordzee. Op deze manier kunnen de verschillende stakeholders nog beter bijdragen aan het nieuwe MRP.  

Aan de hand van drie presentaties werd er aandacht besteed aan de MRP-aanpak van Nederland, de bescherming van ecosystemen en de veiligheid op en in onze Noordzee. Na de presentaties volgde er een panelgesprek tussen actoren uit de recreatie-, onderzoeks- en visserijsector, de blauwe economie (economische activiteiten op zee) en een expert in participatieve co-creatietrajecten.  

De aanwezigen konden bovendien actief deelnemen aan quizzen en vragen stellen via een interactieve presentatietool. Het belang van samenwerking en inspraak werd hierdoor benadrukt.  Eerste stap  

Het startevenement vormde de eerste stap om de betrokkenheid van stakeholders bij de herziening van het marien ruimtelijk plan te bevorderen. De minister en de dienst Marien Milieu nodigen alle geïnteresseerden uit om hun voorstellen en ideeën over het nieuwe MRP in te sturen tot en met 19 juni 2023. Hiervoor is een formulier  opgesteld dat het mogelijk maakt om de voorstellen goed te onderbouwen en om het beslissingsproces te vergemakkelijken.

Je kan dit formulier ingevuld sturen naar:  
 

Of per brief naar:

  • FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
    t.a.v. dienst Marien Milieu
    Galileelaan 5, bus 2 
    1210 Brussel
 

Presentaties: 

Meer info: