Op 8 februari 2017 organiseerde federaal Staatssecretaris voor Noordzee Philippe De Backer een startevenement voor het herzien van het marien ruimtelijk plan (MRP) voor onze Noordzee.

Het huidige marien ruimtelijk plan, een echte pionier in Europa, werd aangenomen in 2014 en loopt voor een periode van 6 jaar. Tegen 2020 moet er dus een nieuw marien ruimtelijk plan zijn dat het ruimtegebruik in ons deel van de Noordzee plant tot 2026.

Stakeholderparticipatie

De ruimte in het Belgische deel van de Noordzee is schaars en daarom is het cruciaal om zoveel mogelijk stakeholders te betrekken bij het herzien van het marien ruimtelijk plan. De Noordzee speelt immers een belangrijke rol voor toerisme, recreatie, visserij, duurzame energiewinning, scheepvaart, natuurbehoud en zoveel meer.

Om de stakeholders hun rol te kunnen laten spelen, moeten zij goed geïnformeerd worden over het herzieningsproces en de timing ervan. Dat was de belangrijkste doelstelling van dit startevenement. Daarnaast konden de stakeholders door het spelen van een heuse MRP-simulatie ervaren hoe complex mariene ruimtelijke planning is.

Eerste stap

Het startevenement vormt dus de eerste stap naar een herzien marien ruimtelijk plan. De Staatssecretaris voor Noordzee en de dienst Marien Milieu nodigen alle geïnteresseerden uit om hun voorstellen en ideeën in te sturen. Hiervoor is een fiche opgesteld die het mogelijk maakt om de voorstellen goed te onderbouwen en om het beslissingsproces te vergemakkelijken. U kan deze fiche tegen ten laatste 30 april 2017 ingevuld sturen naar:  

Of per brief naar

  • FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

    t.a.v. dienst Marien Milieu
    Victor Hortaplein 40/10
    1060 Brussel

U kan de presentaties van het startevenement hier raadplegen:

Een bevattelijke samenvatting van het huidige marien ruimtelijk plan vindt u in de brochure ‘Er beweegt wat op zee … Een marien ruimtelijk plan voor onze Noordzee’.