Dierenartsen krijgen verhoogde tegemoetkoming voor hun rol in de strijd tegen antimicrobiële resistentie (AMR)

 België heeft voor diergezondheid een hoge standaard. De dierenartsen die actief zijn in de sector van de nutsdieren (pluimvee, varkens, runderen en vleeskalveren) spelen hierbij een belangrijke rol. Ze maken melding van symptomen van overdraagbare ziekten en  verzekeren dat ons land vrij is van bepaalde dierziekten zoals rundertuberculose, brucellose of Afrikaanse varkenspest. De vergoedingen voor officiële bezoeken in opdracht van de overheid aan landbouwbedrijven zijn voor het eerst in 30 jaar significant verhoogd na onderhandelingen tussen dierenartsenorganisaties, landbouworganisaties en de overheid. De financiering gebeurt via het Sanitair Fonds dat voor 100% bestaat uit bijdragen van de veehouders.
 
Belangrijke partners in het antibioticabeleid
 
Dierenartsen spelen een belangrijke rol in de bestrijding van antimicrobiële resistentie bij dieren. Het diergeneeskundig gebruik van antibiotica kan leiden tot resistentie bij dieren zelf en via overdracht naar mensen ook een gevaar voor de volksgezondheid betekenen. Het gebruik van antibiotica in de sector is sinds 2011 reeds met 58% verminderd.
 
In het One-Health Nationaal Actieplan voor de bestrijding tegen antimicrobiële resistentie 2021-2024 werd een actie opgenomen om bedrijfsdierenartsen te erkennen voor hun inzet hiervoor. De federale regering heeft voor een periode van 3 jaar (2022-2024) een bedrag van €340.000 voorzien om hen te vergoeden. Bedrijfsdierenartsen die een rol van eerstelijnscoach hebben,  ontvangen via de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu een vergoeding indien het gebruik van antibiotica op de door hen gecontracteerde veehouderijen laag is in vergelijking met gelijkaardige bedrijven.
 
Een erkende en gewaardeerde rol
 
“Dierenartsen spelen een belangrijke rol bij het observeren en monitoren van de gezondheidssituatie op het gebied van dierziekten. Sinds 2010 probeert een werkgroep de verwerking van hun vergoedingen te harmoniseren en te verbeteren. Uiteindelijk werd in 2022 een akkoord bereikt, dat in dit besluit is opgenomen. Ik ben verheugd over de sluiting van deze overeenkomst, waardoor harmonisatie en herwaardering van de officiële prestaties van dierenartsen en daarbovenop als eerstelijnscoach voor antibioticagebruik in het kader van een "One Health"-benadering, mogelijk worden” zegt Vice-Premier en Minister van Landbouw, David Clarinval.

Zijn collega, Frank Vandenbroucke, Vice-Premier en Minister van Volksgezondheid ziet ‘’deze financiële stimulans als een erkenning voor de bedrijfsdierenartsen voor de adviesrol die ze opnemen als eerstelijnscoach. Een goed gebruik van antibiotica is en blijft belangrijk bij mens en dier”.

Overheid, politici en veehouders steunen de dierenartsen om hun belangrijke en gewaardeerde taak in het behoud van de dierengezondheid en in de strijd tegen antimicrobiële resistentie op een hoog niveau te blijven uitvoeren en zetten in op een langdurige samenwerking.

Meer info

KB 26-10-2023 - vergoeding dierenartsen
KB Vacaties 

Contact

Annelies Wynant - Woordvoerder : annelies.wynant@health.fgov.be 
Herman Claeys - Diensthoofd Sanitair Beleid Dieren: herman.claeys@health.fgov.be