Het verdrag van Aarhus betreffende toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden benadrukt het belang om het verenigingsleven op het vlak van milieubescherming te erkennen en te bevorderen.

De koepels van niet-gouvernementele milieuorganisaties die in België actief zijn, spelen een essentiële rol in de verbetering van de bewustwording, de reikwijdte van de acties en de uitvoering ervan.

Daarom lanceert de Minister van Leefmilieu een oproep tot kandidaatstelling voor de erkenning als koepel van niet-gouvernementele milieuorganisatiesin België. Deze oproep kadert binnen artikel 2 van de Wet van 23 mei 2018 houdende diverse bepalingen inzake het leefmilieu. 

Voor 2019 voorziet een vereenvoudigde procedure in de aanvraag tot erkenning als koepel tegelijk met de subsidieaanvraag. De erkenning en de subsidie gelden enkel voor 2019. 

Wie kan zich kandidaat stellen?

Gemotiveerde niet-gouvernementele koepels van organisaties met een hoog ambitieniveau op het vlak van milieubescherming. De organisaties vertegenwoordigen verschillende Belgische verenigingen zonder winstoogmerk die werkzaam zijn op het gebied van milieubescherming.

Aan welke voorwaarden moet uw kandidatuur voldoen?

Bij de evaluatie van uw kandidatuur kijken we na of uw koepelorganisatie voldoet aan deze basiscriteria:

  • De organisatie is een vereniging die is opgericht onder de vorm van een Belgische vereniging zonder winstoogmerk;
  • De organisatie heeft als belangrijkste maatschappelijke doelstelling, verenigingen zonder winstoogmerk, feitelijke verenigingen of coöperatieven uit België die ijveren voor de bescherming van het leefmilieu te verenigen;
  • De organisatie verleent diensten aan haar leden of aan het publiek die verband houden met het federale milieubeleid;
  • De organisatie heeft de afgelopen drie jaar activiteiten uitgevoerd in verband met het federale milieubeleid.

Welke activiteiten kunnen het voorwerp uitmaken van een subsidieaanvraag?
De subsidie is bedoeld ter financiële ondersteuning van de jaarlijkse werkingskosten gelinkt aan de uitvoering van een werkprogramma met betrekking tot de bescherming van het leefmilieu dat verband houdt met het federale milieubeleid. Deze kosten omvatten met name :

  • de kosten voor de aanwerving van personeel en voor het personeelsbeheer;
  • de opleiding,
  • het administratief en boekhoudkundig beheer;
  • de informatica-, evaluatie- en documentatiekosten, de kosten inzake logistiek, communicatie, kantooruitrusting en de kosten voor het opstellen van het activiteitenverslag en van uitvoeringsverslagen.

Indienen kandidatuur

Wenst u worganisatie een aanvraag tot erkenning en subsidie in te dienen voor 2019? Stuur dan uw ondertekende aanvraag samen met de gevraagde bewijsstukken naar pierre.biot@health.fgov.be en info@marghem.fed.be, met de vermelding “Oproep tot kandidaatstelling koepels van organisaties”.

Deadline voor het indienen van uw kandidatuur is 1 september 2019.

De evaluatie van de ingediende erkenningsaanvragen

De kandidaatstelling wordt beoordeeld door het DG Leefmilieu dat op basis van bovengenoemde criteria zal beslissen. Het DG Leefmilieu zal vervolgens een gemotiveerd advies aan de Minister van Leefmilieu voorleggen. Ten slotte zal de Koning de koepels van organisaties erkennen en de subsidies die hun in 2019 via een koninklijk besluit worden toegekend, bevestigen.

Gedetailleerde procedure en bijkomende informatie

De vereenvoudigde procedure voor 2019 wordt gedetailleerd beschreven in het KB van 12 mei 2019 betreffende de modaliteiten voor de toekenning van de jaarlijkse subsidies aan de koepels van niet-gouvernementele milieuorganisaties voor wat betreft de materies die behoren tot de bevoegdheid van de federale overheid, Hoofdstuk 4.  

Mocht u nog vragen hebben dan kan u terecht bij het DG Leefmilieu: pierre.biot@health.fgov.be.

Vanaf 2020 kunnen de kandidaten die voldoen aan de voorwaarden voor 2020 voor een periode van vijf jaar erkend worden als koepels van organisaties. De erkenning als koepel geeft niet automatisch recht op subsidies, maar is essentieel om er toegang toe te krijgen via een jaarlijkse aanvraag.

De proceudre die voor 2020 is voorzien en in het koninklijk besluit van 12 mei 2019 wordt toegelicht zal in oktober 2019 in detail via de website worden gecommuniceerd.