De afgelopen jaren werden een aantal initiatieven ontplooid om de kwaliteit van de stages van artsen-specialisten in opleiding te verbeteren:

  • het publiceren van de e-brochure die specifiek is gewijd aan artsen-specialisten in opleiding (ASO)
  • het lanceren van enquêtes over de kwaliteit van de stages gericht aan de belangrijkste actoren
  • het opstellen van een rapport met de resultaten van deze enquêtes en met algemene aanbevelingen
  • het organiseren van een eendaagse workshop met vertegenwoordigers van de sector  

Het laatste initiatief voor de ontwikkeling van een actieplan was de oprichting van een taskforce. Deze werd in mei 2023 opgestart in de vorm van 4 discussiesessies. Rond de tafel bespraken vertegenwoordigers van ASO-verenigingen, stagemeesters en coördinerend stagemeesters van universitaire en perifere ziekenhuizen, decanen, leden van de Hoge Raad van artsen-specialisten en van huisartsen, opleidingscoördinatoren, voorzitters van erkenningscommissies en leden van de administratie verschillende onderwerpen. Deze omvatten de rollen en verantwoordelijkheden van de verschillende actoren die betrokken zijn in de opleiding, het opleidingsklimaat en het intern en extern kwaliteitsbeheer van de stages.

Op basis van de discussies en de voorstellen van de taskforce en de workshop en de prioriteiten van de betrokkenen worden de aanbevelingen van het rapport verder verfijnd en geconcretiseerd en in het najaar voorgesteld aan de minister van Volksgezondheid, Frank Vandenbroucke. Daarnaast zullen de elementen en voorstellen die buiten de bevoegdheden van de federale minister vallen, worden voorgelegd aan de bevoegde instanties.
Nadien zal een gefaseerd actieplan worden opgesteld met als finaal doel het huidig systeem van de erkenning van de stagemeesters en de stagediensten te wijzigen naar een systeem dat een meer centrale plaats geeft aan de kwaliteit van de stages van de artsen-specialisten. 

Meer weten ?