Na een overgangsperiode van drie jaar wordt op 20 juli 2016 de Europese kaderverordening (EU) Nr. 609/2013 (WEB) over voeding voor zuigelingen en peuters, voeding voor medisch gebruik en dagvervangende maaltijden in het kader van gewichtsbeheersing van toepassing. De FOD Volksgezondheid herinnert de voedingsindustrie eraan dat hun producten vanaf nu aan het nieuwe regelgevingskader moeten voldoen.

Wat is de grootste wijziging in de nieuwe kaderverordening?

De grootste wijziging in de verordening is de verdwijning van de concepten “voor bijzondere voeding bestemd levensmiddel” en “dieetvoedingsmiddel” (gewoonlijk aangeduid als ‘PARNUTS’). Uit een studie van de Europese Commissie bleek dat meer en meer voedingsmiddelen als dieetvoedingsmiddelen op de markt werden gebracht en geëtiketteerd. Bovendien werden deze concepten niet altijd op dezelfde manier geïnterpreteerd in alle lidstaten. Daarom werden de productcategorieën die onder deze kaderwetgeving vallen beperkt.

Wat valt nog onder de nieuwe kaderwetgeving?

Het voornaamste kenmerk van voeding voor specifieke doelgroepen is dat ze essentieel is om aan de bijzondere voedingsbehoeften van kwetsbare groepen, zoals zuigelingen en peuters of personen die aan bepaalde aandoeningen lijden, te voldoen. Ze vervangt de dagelijkse voeding dan ook gedeeltelijk of soms helemaal.

De verordening (EU) Nr. 609/2013 omkadert de vier volgende categorieën:

  • volledige zuigelingenvoeding en opvolgzuigelingenvoeding;
  • bewerkte levensmiddelen op basis van granen en babyvoeding;
  • voeding voor medisch gebruik;
  • dagelijkse voeding volledig vervangende producten voor gewichtsbeheersing.

Wat verandert er specifiek in België?

Voor zogenaamde “groeimelken” en “sportvoeding” verandert er niets. Deze producten vallen niet onder het toepassingsdomein van de nieuwe verordening, maar werden in België al langer als gewone levensmiddelen beschouwd. Ze zijn dus onderworpen aan de horizontale wetgeving (claimsverordening, toevoeging van vitaminen en mineralen, …).

Daarentegen is de vermelding ‘geschikt voor personen met diabetes’ niet meer toegelaten. Enkel beweringen die gelinkt zijn aan het gehalte suikers kunnen nog gebruikt worden (in overeenstemming met de verordening (EG) nr. 1924/2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims). Evenzo vallen de vervangmaaltijden voor gewichtsbeheersing niet meer onder de nieuwe kaderverordening, maar worden ze omkaderd door de verordening (EG) nr. 1924/2006.

Moet de Belgische wetgeving nog aan de nieuwe Europese verordening worden aangepast?

De specifieke samenstellingseisen en informatievoorschriften van de levensmiddelencategorieën die onder de kaderverordening (EU) Nr. 609/2013 vallen,  moeten vastgelegd worden in specifieke gedelegeerde verordeningen.

Twee van deze gedelegeerde verordeningen zijn al vastgelegd:

  • Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/127 (WEB) tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 609/2013 wat betreft de bijzondere samenstellings- en informatievoorschriften betreffende volledige zuigelingenvoeding en opvolgzuigelingenvoeding en wat betreft informatievoorschriften betreffende de voeding van zuigelingen en peuters;
  • Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/128  (WEB) tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 609/2013 wat betreft de bijzondere samenstellings- en informatievoorschriften betreffende voeding voor medisch gebruik.

Deze gedelegeerde verordeningen zullen respectievelijk pas van toepassing zijn in 2020 en 2019.

De huidige bepalingen omtrent de samenstellings- en etiketteringseisen (onder andere) van volledige zuigelingenvoeding, opvolgzuigelingenvoeding, voeding voor medisch gebruik, dagvervangende maaltijden, bewerkte levensmiddelen op basis van granen en babyvoeding zoals vastgelegd in Koninklijk Besluit betreffende voedingsmiddelen bestemd voor bijzondere voeding van 18 februari 1991 blijven ondertussen van toepassing.

De bepalingen van het koninklijk besluit zullen in de loop van de komende jaren worden opgeheven of waar nodig gewijzigd.

De kaderverordening legt ook een Unielijst vast met stoffen die al dan niet aan deze voedingsmiddelen mogen worden toegevoegd.

Meer weten over bijzondere voedingsmiddelen: