Op 25 juli oordeelde het Hof van Justitie van de Europese Unie dat de CRISPR CAS9-techniek een nieuwe mutagenesetechniek(*)  is die door de lidstaten onderworpen moet worden aan de regels van de Europese richtlijn over genetisch gemanipuleerde organismen of GGO’s.

In België liep sinds vorig jaar een onderzoek van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) waarbij de eigenschappen van maïs werden aangepast met de CRISPR CAS9-techniek. Het VIB had voor deze proef bij de overheid een aanvraag ingediend maar de Belgische overheid beschouwde deze specifieke proef op dat moment niet als een GGO-experiment. De Europese richtlijn 2001/18 bepaalt immers dat de mutagenesetechnieken buiten het toepassingsgebied van deze wetgeving vallen. De overheid oordeelde ook, na consultatie van de Dienst Bioveiligheid en biotechnologie van Sciensano, dat er geen risico’s voor mens en milieu verbonden waren aan de proef. Ook in vijf andere Europese landen werden proefnemingen met de CRISPR CAS9-techniek uitgevoerd buiten de GGO-procedure.

Door het arrest van het Hof van Justitie van 25 juli kwam daar echter verandering is. België paste dan ook de nieuwe interpretatie onmiddellijk toe en de FOD Volksgezondheid zal de lopende veldproef tot op het einde controleren en begeleiden volgens de regels van de GGO-wetgeving. Inspecties wezen uit dat er op geen enkel moment enig veiligheidsrisico was en dat het VIB steeds de nodige maatregelen genomen heeft.

De strikte regels van de GGO-wetgeving vragen ook transparantie over alle veldproeven die in de Europese lidstaten uitgevoerd worden. Daarom kan u hier alle informatie over het experiment (HTML) van het VIB vinden.

(*) Bij mutagenesetechnieken zoals CRISPR CAS9 wordt het DNA van een levend organisme aangepast met als bedoeling nieuwe eigenschappen te ontwikkelen zoals bijvoorbeeld een plant beter bestand maken tegen extreme weersomstandigheden. Bij de techniek wordt geen vreemd DNA ingebracht in het organisme maar wordt het DNA zeer gericht aangepast om de plant of het organisme nieuwe eigenschappen te geven. Naast het verbeteren van landbouwgewassen, wordt de CRISPR CAS9-techniek ook gebruikt bij het ontwikkelen van nieuwe medicatie en behandelingen tegen ziektes als HIV en kanker.