Op 9 december werd een koninklijk besluit gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad over de vergoeding van artsen-specialisten die de functie van stagemeester hebben uitgeoefend in niet-universitaire stagediensten in 2018.

Vóór 2016 was er een onevenwicht in de financiering van de stagemeesters. Stagemeesters in universitaire ziekenhuizen kregen via het Budget van Financiële Middelen een vergoeding. Voor stagemeesters van artsen-specialisten in een niet-universitair milieu was er geen financiering voorzien.

Sinds 2016 maakte de Medicomut € 10 miljoen vrij voor de financiering van de stagemeesters in een niet-universitair milieu. Zo konden stagemeesters die in 2016 en 2017 aan volgende  criteria voldeden, retroactief in 2018 een vergoeding aanvragen voor deze jaren :

  • De stagemeester is door de FOD Volksgezondheid erkend voor een titel van niveau 2 en/of 3, uitgezonderd voor de volgende specialiteiten: huisarts, gerechtelijke geneeskunde, arbeidsgeneeskunde, beheer van gezondheidsgegevens, verzekeringsgeneeskunde en medische expertise.
  • De stagedienst waaraan de stagemeester verbonden is, werd erkend door de FOD Volksgezondheid en bevindt zich in een niet-universitaire setting.
  • De stagemeester begeleidde artsen-specialisten in opleiding die over een goedgekeurd stageplan beschikken.

In 2016 en 2017 bedroeg de vergoeding € 1510.57 per maand effectieve stagebegeleiding. Deze vergoeding werd uitbetaald vanaf één assistent per maand. Dit bedraagt een forfait en is onafhankelijk van het aantal artsen-specialisten die de stagemeester heeft opgeleid.

Voor het jaar 2018 is de vergoeding opgetrokken tot € 2407.21 per maand, dankzij het bijkomend budget van € 17.79 miljoen dat door de regering werd vrijgemaakt. De stagemeester heeft vanaf 9 december 90 dagen de tijd om deze vergoeding via het RIZIV aan te vragen op volgende pagina: https://www.inami.fgov.be/nl/professionals/individuelezorgverleners/artsen/hulp/Paginas/vergoeding-stagemeesters-artsen-specialisten.aspx

De FOD Volksgezondheid leverde de gegevens aan het RIZIV en behandelt ook de mogelijke betwistingen. Opgelet: een betwisting is enkel ontvankelijk als deze werd ingediend via myRIZIV.
 

Zie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag en de betalingsmodaliteiten van de vergoeding voor de stagemeesters in de geneeskunde van kandidaat-specialisten