Op 19 juli 2021 werd een koninklijk besluit gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad over de vergoeding van de artsen specialisten die de functie van stagemeester hebben uitgeoefend in het jaar 2020.
Alle stagemeesters die aan volgende criteria voldoen, kunnen een vergoeding aanvragen:

 • De stagemeester is erkend door de FOD Volksgezondheid voor een titel niveau 2 en/of 3, ongeacht of dit in een universitair of niet-universitaire setting is. Uitzondering: er is geen vergoeding voor de volgende titels:

  • Huisarts

  • Arts-specialist in de gerechtelijke geneeskunde

  • Arts-specialist in de arbeidsgeneeskunde

  • Arts-specialist in het beheer van gezondheidsgegevens

  • Arts-specialist in de verzekeringsgeneeskunde en medische expertise

 • De arts-specialist in opleiding heeft:

  • Een goedgekeurd stageplan

  • Een diploma afgeleverd door een Belgische universiteit of een universiteit van een andere lidstaat van de EU, van de EER of van een gelijkgestelde staat.

Er wordt een vergoeding uitbetaald indien u als stagemeester een of meerdere van volgende stages heeft begeleid: een stage in een universitair centrum of niet-universitair ziekenhuis, een rotatiestage, een extramurale stage, een buitenlandse stage, een specifieke stage of een wetenschappelijke stage. Voor de specifieke, buitenlandse en wetenschappelijke stages wordt de coördinerend stagemeester als stagemeester beschouwd die in aanmerking komt voor de vergoeding.
De vergoeding voor het financieringsjaar 2020 werd vastgelegd op € 719.75 per arts-specialist in opleiding per maand. Dit maandelijks bedrag kan proportioneel verminderd worden, rekening houdend met de reële, in het stageplan genoteerde activiteitsgraad (voor wetenschappelijke stages betekent dit een vermindering met 50%).

De stagemeester kan van 22/07/2021 t.e.m. 17/10/2021 de vergoeding voor het premiejaar 2020 aanvragen bij het RIZIV via MyRiziv. Meer info vindt u op:
https://www.riziv.fgov.be/nl/professionals/individuelezorgverleners/artsen/hulp/Paginas/vergoeding-stagemeesters-artsen-specialisten.aspx

De FOD Volksgezondheid leverde de gegevens voor het bepalen van de vergoeding aan het RIZIV en behandelt ook de mogelijke betwistingen. Opgelet: een betwisting is enkel ontvankelijk als deze werd ingediend via MyRiziv.

De stagemeesters die omwille van de COVID-pandemie vergeten zijn om een aanvraag in te dienen binnen de wettelijk vastgelegde termijn krijgen hiervoor een tweede kans. De stagemeesters die de vergoeding vorig jaar al hebben aanvaard kunnen geen gebruik maken van deze mogelijkheid. De publicatie van het koninklijk besluit om de financiering te heropenen wordt in de komende weken verwacht. Vanaf  de wettelijke termijnen bekend zijn voor het indienen van een aanvraag, zal u meer informatie vinden op volgende website: https://www.health.belgium.be/nl/vergoeding-voor-de-stagemeesters
 
Zie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag en de betalingsmodaliteiten van de vergoeding voor de stagemeesters in de geneeskunde van kandidaat-specialisten

Wetgeving