Een nieuw koninklijk besluit van de federale overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu verplicht alle verkopers en gebruikers van biociden met een hoog gezondheidsrisico (biociden van het gesloten circuit) om zich online te registreren. Via de nieuwe wetgeving wil de FOD een overzicht krijgen van de verkoop en aankoop van deze biociden in België.

Biociden van het gesloten circuit (in de vroegere wetgeving biociden klasse A genoemd) zijn biociden die een hoog risico inhouden voor de gezondheid: o.a. zeer giftig, kankerverwekkend, mutageen, giftig voor de voortplanting of corrosief. Voor deze producten is het vaak noodzakelijk om persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen en is kennis van handelen nodig. De Europese regelgeving verbiedt dan ook het gebruik door het grote publiek; enkel professionelen mogen ze gebruiken.

Verkopers en gebruikers van deze biociden moeten zich registreren via een online registratiesysteem op www.biocide.be. De registratie is voor de verkopers vanaf 12 juli 2018 en voor de gebruikers vanaf 31 december 2018 verplicht.

De verkoper moet zijn klant informeren over de verplichte registratie en over de gebruiksvoorwaarden van de biociden: hoe hij het biocide veilig kan gebruiken, welke voorzorgsmaatregelen hij moet nemen, of hij beschermende kledij moet dragen, hoe hij het biocide veilig moet opbergen. Bij de registratie, zal de gebruiker opnieuw al deze informatie kunnen raadplegen. Deze informatie is terug te vinden op de toelatingsakte van de FOD op www.biocide.be. De verkopers zijn ook verplicht een register van verkoop en export in te vullen en dit jaarlijks online te updaten.

Het nieuwe KB legt de nadruk op het in kaart brengen van verkoop en gebruik van de biociden van het gesloten circuit. Na de identificatie van de gebruikers en verkopers, zal bepaald worden welke opleidingen noodzakelijk zijn specifiek per sector of per producttype. Dit zal gebeuren  in overleg met de sector. Het nieuwe systeem zal de verplichte algemene opleiding van klasse A voor verkopers en gebruikers van biociden met een hoog gezondheidsrisico vervangen.

De FOD zal de volgende maanden nog concrete richtlijnen en praktische info communiceren.

Meer informatie

Het nieuwe KB kunt u hier bekijken. Het moet parallel gelezen worden met de Verordening (Verordening 528/2012 betreffende het op de markt aanbieden en gebruik van biociden).
-www.biocide.be: op onze website vindt u de lijst met de toegelaten biociden op de Belgische markt, een FAQ en informatie over hoe u een biocide op de markt moet brengen.