Op 21  juni 2023 organiseerde de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu een evenement gewijd aan de toepassing van "nieuwe genomische technieken" (NGT)* in planten en hun producten. NGT's zijn biotechnologische veredelingstechnieken die de laatste 20 jaar zijn ontwikkeld. De verschillende bijdragen van de sprekers en deelnemers tijdens het event zijn nu samengebracht in een voor iedereen toegankelijk verslag.
 
Momenteel vallen deze producten onder de regelgeving voor GGO's (genetisch gemodificeerde organismen), dit in navolging van een uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie in juli 2018. Omdat dit kader niet volledig kan worden toegepast op een aantal planten verkregen via deze technieken, heeft de Europese Commissie een voorstel uitgewerkt die specifiek deze groep van planten en afgeleide producten regelt (Link). Vanuit dit vertrekpunt organiseerden het DG Planten, Dieren en Voeding en het DG Milieu van de FOD een seminarie met als titel “New genomic techniques – state of play”. Het doel van het seminarie was tweeledig: de betrokken stakeholders (overheden, industrie, landbouwers, NGO’s, enz.) informeren en hun opmerkingen verzamelen.

Wat vind je in dit rapport?

Het rapport bestaat uit twee delen die overeenkomen met de twee dagdelen van het event. Deel 1 omvat de presentaties van een aantal sprekers en de vragen met antwoorden die ze van het publiek kregen. Deel 2 bevat een samenvatting met de voornaamste punten die naar voren kwamen tijdens de stakeholderconsultatie over het thema. 

NGT, een mogelijke bondgenoot voor een duurzaam voedselsysteem?

Het gesprek over planten die verkregen zijn met behulp van NGT's is relevant in het kader van volksgezondheid, landbouw , milieu en consumentenscherming. Enerzijds moeten gewassen veilig zijn voor mens en dier en mogen ze geen schade toebrengen aan het milieu of de biodiversiteit. Anderzijds kunnen deze technologieën mogelijks bijdragen aan een duurzamer en veerkrachtiger voedselsysteem, een belangrijk element van de Green Deal en de "van boer tot bord"-strategie. De experten van de FOD volgen dit dossier dan ook nauwgezet op.

Wat is de volgende stap?

Ons land zal een sleutelrol te spelen in dit dossier omdat België vanaf  1 januari 2024 het voorzitterschap van de Raad van de EU op zich zal nemen. België heeft dus de taak om tijdens zijn voorzitterschap te werken naar een akkoord over dit dossier.