Zoals u mogelijk recent in het nieuws heeft vernomen, heeft de Belgische Ministerraad op 14 juli 2023 ingestemd met het aanpassen van de Belgische CITES-wet waardoor het afleveren van de noodzakelijke CITES-invoervergunningen voor jachttrofeeën van alle soorten opgenomen op Bijlage A, alsook een selectie van soorten opgenomen op Bijlage B (namelijk deze gespecifieerd in bijlage XIII van EU Verordening 865/2006) aan banden zal gelegd worden. Dit wetsvoorstel ligt momenteel voor advies bij de Raad van State.

Momenteel is er dus nog niets gewijzigd aan de wetgeving, maar kan dit wel verwacht worden in de nabije toekomst. De bevoegde minister Khattabi heeft op 14 maart 2023 reeds de opdracht gegeven aan onze dienst om de behandeling van nieuwe aanvragen voor invoervergunningen van bovenvermelde jachttrofeeën vanaf deze datum op te schorten. Deze opschorting is nog steeds van kracht. Aanvragen ingediend voor 14/03/2023 via ons online systeem alsook de aanvragen voor omzetting van reeds afgeleverde voorlopige invoervergunningen (“groene kopie”) naar een effectieve invoervergunning, voor zover deze aanvragen ingediend worden binnen de geldigheidstermijn van deze voorlopige vergunning, worden nog gewoon afgehandeld.

Uiteraard brengen wij u op de hoogte van zodra deze wetswijziging van kracht zal zijn.

Indien u hierover nog vragen heeft, kan u terecht bij cites@health.fgov.be