Vanaf februari 2024 is een terugbetaling van zorgtrajecten voor jongeren tot 23 jaar met een eetstoornis mogelijk. Concreet betekent dit dat ze per jaar tot vijftien sessies bij gespecialiseerde diëtisten terugbetaald krijgen, in het kader van een multidisciplinair behandelplan. Er komt dan ook ondersteuning van  hooggespecialiseerde supportteams voor deze zorgverleners en het volledige ambulante aanbod voor eetstoornissen, zodat de jongeren in hun eigen leefomgeving een behandeling kunnen volgen en we ziekenhuisopnames vermijden.
 
Een nieuwe RIZIV-conventie regelt de terugbetaling van diëtetische sessies. Ze voorziet ook in vergoedingen voor de behandelende arts en de betrokken zorgverleners die deelnemen aan multidisciplinair overleg en de opmaak van een multidisciplinair behandelplan. Deze nieuwe initiatieven vloeien voort uit de aanbevelingen van het Comité voor het nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren (COMGGKJ) en de werkzaamheden van de transversale werkgroep P5.
 
Een ideaal zorgmodel voor jongeren met eetstoornissen bestaat uit een gecoördineerd, evidencebased geheel van diensten die in intensiteit toenemen of afnemen afhankelijk van iemands veranderende psychologische, lichamelijke, voedings- en functionele behoeften. Dit geheel van diensten staat bekend als het 'stepped system of care' voor eetstoornissen. De progressie langs het continuüm is niet lineair en de respons op behandeling is individueel en variabel. Mensen kunnen terugkerende episodes van behandeling nodig hebben, op verschillende niveaus in het getrapte zorgsysteem en van verschillende dienstverleners.
 
Op basis van een vergelijking tussen dat ideale model en het huidige zorgaanbod voor jongeren met eetstoornissen heeft de transversale werkgroep P5 vier werkpaketten geïdentificeerd:

  1. Basiszorg: zoveel mogelijk eerstelijnshulpverleners moeten in staat zijn om eetproblemen een eetstoornissen te herkennen, moeten durven interveniëren en kunnen doorverwijzen naar de gepaste hulpverleners. 

  2. Ambulante zorg: meer gespecialiseerde diëtetische zorg aanbieden ingebed in een multidisciplinaire aanpak, zodat eetstoornissen vlotter behandeld worden, en zodat jongeren advies en begeleiding krijgen inzake voeding, levensstijl, welbevinden, beweging en sport. 

  3. Ondersteuning van de ambulante zorg: de creatie van multidisciplinaire ambulante supportteams (MAST) die ambulante hulpverleners ondersteunen, zodat jongeren met eetstoornissen zo lang mogelijk in hun eigen omgeving een behandeling kunnen volgen. 

  4. Versterking van de residentiële zorg en multi-familiale therapie: voorzien in een gespecialiseerd aanbod deeltijdse behandeling en intensieve multi-familiale therapie (MFT) om de zorg in het bestaande hooggespecialiseerde behandelingsaanbod verder te diversifiëren, zodat meer zorg op maat kan worden geboden inclusief afbouwplan om de terugkeer naar de ambulante zorg te ondersteunen en te faciliteren.

Op 27 november 2023 kwam de instemming met de nieuwe RIZIV-conventie over eetstoornissen. Ze breidt de gespecialiseerde diëtetische zorg uit en voorziet in MAST-teams om de ambulante hulpverlening te ondersteunen. De financiering die daaruit voortvloeit gaat in op 1 februari 2024. De betrokken diëtisten zullen een overeenkomst afsluiten met een netwerk geestelijke gezondheid voor kinderen en jongeren (GGKJ). Deze GGKJ-netwerken zullen ook instaan voor de samenstelling van de MAST-teams.
 
De financiering voor de eerstelijnspsychologischezorg en de gespecialiseerde psychologische zorg zal jaarlijks ook budget uittrekken voor twintig sessies bij psychologen gespecialiseerd in eetproblemen en eetstoornissen. Er komt ook een vorming om zo veel mogelijk eerstelijnshulpverleners bewust te maken van eetproblemen en eetstoornissen en ze kennis te laten maken met het beschikbare hulpverleningsaanbod.
 
De ambitie bestaat erin om in de loop van 2024 een tweede conventie over eetstoornissen uit te werken die financiering zal uittrekken voor meer MAST-teams die supra-regionaal werken, en in versterking van de gespecialiseerde residentiële zorg en multi-familiale therapie.