Iedereen maakt dagelijks gebruik van allerlei chemische producten. Het grootste deel hiervan kan men onderbrengen onder de noemer van de “huishoudchemicaliën”. Hiermee bedoelen we producten zoals was- en reinigingsmiddelen, ontstoppers, oplosmiddelen, lijmen en verven. Allemaal zaken die u thuis vaak onder de gootsteen heeft staan zonder u ten volle bewust te zijn van de gevaren en risico’s die eraan verbonden zijn. Daarom dragen ze veelal een gevarenetiket. De inhoud hiervan zal echter aanzienlijk wijzigen door een nieuwe Europese regelgeving, genaamd CLP-Verordening 1272/2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels.…

Europa wil met de nieuwe wetgeving een hoog beschermingsniveau garanderen voor de gezondheid van zowel de mens als het leefmilieu. Daarnaast tracht men ook het vrije handelsverkeer van stoffen, mengsels en bepaalde voorwerpen op de interne markt te beschermen.

De invoering van de nieuwe etiketten gebeurt in fasen. Momenteel bevinden we ons in een overgangsfase waarbij u zowel de huidige als de nieuwe etiketten kan tegenkomen bij het winkelen. Ten laatste op 1 juni 2017 moeten alle huishoudchemicaliën voldoen aan de nieuwe wetgeving.

In de volgende secties kan u lezen wat er precies wijzigt voor de verschillende onderdelen van een gevarenetiket. Achtereenvolgens komen de gevarenpictogrammen (symbolen die een gevaar aanduiden), signaalwoorden (gevaar of waarschuwing), gevarenaanduidingen (H-zinnen) en veiligheidsaanbevelingen (P-zinnen) aan bod.


Etiquette CLP_NL

Op lezenvoorgebruik.be staan voorzorgsmaatregelen om ongevallen te voorkomen de gevaarsymbolen op etiketten van chemische producten en hun betekenis. U vindt er ook een reeks animatiefilmpjes die herkenbare thuissituaties met chemische producten in beeld brengen. In deze brochure vindt u meer uitleg over de vaakst voorkomende ongevallen en hoe ze eenvoudig te vermijden.