OSPAR is een regionaal verdrag voor de bescherming van het mariene milieu van de Noordoost-Atlantische Oceaan.

Het is een verdrag tussen 15 landen:

• 12 ervan grenzen aan de westkust van Europa (Noorwegen, Zweden, Denemarken, Duitsland, Nederland, België, Frankrijk, Spanje, Portugal, Verenigd Koninkrijk, Ierland en Ijsland)
• 3 liggen in een stroomgebied dat in de Noordoost-Atlantische Oceaan uitmondt (Finland, Groothertogdom Luxemburg en Zwitserland).


Geschiedenis van het OSPAR-verdrag

Het OSPAR-Verdrag dateert van 1992 door de samenvoeging van twee bestaande verdragen: het Verdrag van Oslo (preventie van mariene vervuiling door dumping van schepen en vliegtuigen) en het Verdrag van Parijs (preventie van mariene vervuiling vanaf het vasteland). In 1998 kreeg het OSPAR-Verdrag een meer holistische verantwoordelijkheid voor mariene milieubescherming, inclusief mariene biodiversiteit.
Met de goedkeuring van de Kaderrichtlijn Mariene Strategie wordt van OSPAR verwacht dat het, als regionale zeeconventie, een sleutelrol speelt bij het harmoniseren van de milieudoeleinden en de maatregelenprogramma’s die door de EU-verdragspartijen worden opgesteld en uitgevoerd.

Strategies uitgewerkt

Om het mariene milieu te monitoren (inclusief de druk op het mariene milieu vanaf het vasteland en via de lucht) en om aanbevelingen op te stellen of onderling maatregelen af te spreken, zijn een aantal comités ingesteld die vijf strategieën uitwerken.

Strategie  Comité
Biodiversiteit en marien ecosysteem BDC (BioDiversity Comittee)
EIHA (Comittee Environmental Impact of Human Activities)
 
Eutrofiëring  HASEC (Hazardous Substances and Eutrophication Committee)
 
Schadelijke stoffen  HASEC (Hazardous Substances and Eutrophication Committee)
 
Offshore industrie   OIC (Offshore Industry Committee)
 
Radioactieve stoffen  RSC (Radioactive Substances Committee)
 
Gezamenlijke evaluatie en monitoring (JAMP – Joint Assessment and Monitoring Programme) Alle comités
 


De OSPAR-Commissie

De OSPAR-Commissie is de jaarlijkse vergadering van de verdragspartijen om het OSPAR-beleid te sturen en goed te keuren. De vijf comités leveren hierbij ondersteuning. Het OSPAR-Secretariaat in Londen coördineert de dagelijkse werking van het Verdrag. Ministeriële meetings vinden ongeveer om de 10 jaar plaats, meestal naar aanleiding van de publicatie van het milieurapport – het Quality Status Report – dat een uitgebreide beschrijving geeft van de kwaliteit van de noordoostelijke Atlantische Oceaan.

Zowel de dienst Marien Milieu van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu als de Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee en het Schelde-estuarium (BMM) zijn actief in verschillende van de comités en hun werkgroepen, vooral met betrekking tot de Kaderrichtlijn Mariene Strategie.