Verplichte notificatie van e-sigaretproducten

Het koninklijk besluit van 28 oktober 2016 betreffende het fabriceren en het in de handel brengen van elektronische sigaretten legt aan de fabrikanten/invoerders die elektronische sigaretten en navulverpakkingen verhandelen in België de verplichting op om 6 maanden vóór de datum waarop zij voornemens zijn het product in de handel te brengen aan de overheid een aantal gegevens mee te delen zoals : de contactgegevens van de fabrikant en de invoerder, een kwalitatieve en kwantitatieve lijst van alle ingrediënten, informatie over de dosering en de opname van nicotine, de jaarlijkse verkoopvolumes, … . Het gaat om een administratieve procedure bedoeld om de overheid, de actoren uit de sector en de consumenten te informeren.

In dit kader stelt de FOD Volksgezondheid een lijst (positieve lijst) ter beschikking van het publiek met daarin alle door de FOD Volksgezondheid in ontvangst genomen en gecontroleerde producten, betreffende de wettelijke notificatieverplichtingen. Deze lijst vermeldt de producten die in de handel mogen worden gebracht en de effectieve datum waarop ze in de handel werden gebracht.

Vanaf 1 februari 2020 zal een product, zodra het positief werd ontvangen door het notificatieteam, worden toegevoegd aan de positieve lijst van de producten die voldoen aan de notificatie (conforme gegevens en retributie betaald). Zodra een product op de positieve lijst staat, mag het in België verkocht worden (zonder te wachten op het einde van de periode van 6 maanden nadat de gegevens in EU-CEG werden ingevoerd).

« In ontvangst genomen en gecontroleerd » betekent dat alle gegevens die wettelijk moeten worden bezorgd door de producent of de invoerder aan de Belgische overheid effectief werden bezorgd aan de FOD Volksgezondheid via het Europese notificatiesysteem EUCEG (toelichtende link : https://ec.europa.eu/health/euceg/introduction_nl ) en dat de firma de retributie van 165€ per product heeft betaald.

De opname van een product in deze lijst betekent geenszins dat dit product zonder gevaar is voor de gezondheid. Dit wijst er enkel op dat de producent of de invoerder zijn administratieve verplichtingen is nagekomen en dat dit bevestigd wordt door onze diensten. Zoals vermeld door de Hoge Gezondheidsraad : « De langetermijngevolgen voor de gezondheid van een chronisch gebruik van e-sigaretten zijn momenteel nog onvoldoende gekend. »

De FOD Volksgezondheid beveelt dus aan om geen elektronische sigaretten te gebruiken wanneer u niet-roker bent en om uw arts of een tabakoloog te raadplegen of te bellen naar het nummer 0800/11100 indien u wel rookt en wenst te stoppen.

De FOD Volksgezondheid stelt ook een tweede lijst (negatieve lijst) ter beschikking van het publiek met daarin alle producten die negatief werden ontvangen door de FOD Volksgezondheid. De producten vermeld in deze lijst voldoen niet aan de vereisten van de Belgische wetgeving inzake notificatie : de bezorgde gegevens zijn niet conform en/of de firma heeft de retributie van 165€ per product niet betaald. Deze producten mogen niet op de Belgische markt worden gebracht.

Alleen producten op de positieve lijst mogen op de markt worden gebracht. Bovendien moet het etiket van het in de handel gebrachte product dezelfde naam dragen als de naam op de positieve notificatielijst. Producten die op de negatieve lijst staan en producten die op geen enkele lijst staan – het gaat hier dus om producten waarvoor er geen dossier werd ingediend bij de Dienst en producten waarvan het dossier nog in behandeling is – mogen in geen geval verkocht worden.

Belangrijke opmerkingen voor de marktdeelnemers:

- Zoals voorzien in de wetgeving, moet de ‘launch date’ die vermeld staat in al uw dossiers overeenkomen met de datum van invoering in EU-CEG waaraan 6 maanden moeten worden toegevoegd.

- De dossiers zullen behandeld worden in volgorde van ontvangst, zonder andere prioriteitscriteria.

- Elke bijzondere vraag voor dossiers kan leiden tot een langere verwerkingstijd in naleving van de maximale termijn van 6 maande

Om de status van een product te controleren kunt u contact opnemen met onze diensten via het volgende adres : enottab@health.fgov.be. Gelieve zoveel mogelijk inlichtingen te verschaffen over het product in kwestie en, indien mogelijk, een foto. Onze dienst zal u zo spoedig mogelijk een antwoord bezorgen

Lexicon :

Submitter Name : naam van de firma die het dossier heeft ingediend bij de overheid

Submitter Country : land van herkomst van de firma

Submitter Type : aard van de firma (Manufacturer = fabrikant / Importer = invoerder)

Product id : uniek nummer toegekend aan het product waardoor het geïdentificeerd kan worden

Brand Name(s) & Brand Sub Type Name(s) : naam (namen) en  subnaam (subnamen) van het product. Deze 2 velden verschaffen basisinformatie over het product. Voor een e-vloeistof bijvoorbeeld , worden het merk, de smaak en het nicotinegehalte vermeld.

Launch date(s) : datum waarop het product op de Belgische markt mag worden gebracht. De notificatie moet minstens 6 maanden voor het op de markt brengen worden ingediend bij de overheid.

Product Type :
# Electronic cigarette – Rechargeable, device only : Elektronische sigaret – herlaadbaar, enkel het apparaat
# Electronic cigarette – Refillage, device only : Elektronische sigaret – navulbaar, enkel het apparaat
# Individual part of electronic cigarette : Afzonderlijk deel van de elektronische sigaret (vervangstuk)
# Kit – Pack containing more than one different e-cigarette device : Kit – pakket met meerdere verschillende e-sigaretapparaten
# Other : Ander type, dat onder geen enkele andere categorie valt
# Refill container/cartridge containing e-liquid : Navulflesje / patroon dat een e-vloeistof bevat

 

Datum van de updating : 14/02/2020
De 2 lijsten (positieve lijst & negatieve lijst) vermelden links boven de datum van de laatste update.

FAQ
FAQ notificatie van e-sigaretproducten

 Email contact :
enottab@health.fgov.be