Over de implementatie van de nationale biodiversiteitsstrategie werd in 2011 een tussentijdse stand van zaken opgemaakt.

Een actualiseringsproces ging van start in 2012 om:
- rekening te houden met de internationale en Europese verbintenissen aangegaan in het kader van de biodiversiteitsverdragen;
- en er de conclusies en aanbevelingen van de tussentijdse stand van zaken in op te nemen.

Zo werd 'Biodiversiteit 2020, Actualisering van de Belgische nationale biodiversiteitsstrategie’ (NBS) ontwikkeld in reactie op artikel 6 van het Verdrag inzake Biologische Diversiteit.

De geactualiseerde strategie werd op 13 november 2013 goedgekeurd en aangenomen door de Interministeriële Conferentie Leefmilieu, die is samengesteld uit de bevoegde ministers van de federale regering en van de drie gewesten van België (Vlaanderen, Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Wallonië).

De NBS formuleert een reeks prioritaire doelstellingen om te anticiperen op het biodiversiteitsverlies in België, om het te voorkomen en te beperken. Het is het enige nationale document over biodiversiteit dat zowel op federaal als op regionaal niveau van toepassing is om tegemoet te komen aan de Europese en internationale verbintenissen van België. Ze vormt een kader voor het te volgen beleid en voor de  acties die voor de implementering moeten worden ontwikkeld.

De NBS en de Actieplannen zijn de belangrijkste instrumenten voor de uitvoering van het verdrag inzake biologische diversiteit op nationaal niveau en voor de ondersteuning van de integratie van de biodiversiteit in de planning en de activiteiten van alle sectoren die een (positieve en negatieve) impact zouden kunnen hebben op de biodiversiteit.
 

Document