Van 15 april tot en met 15 juni 2020 heeft de Dienst Marien Milieu van de FOD Volksgezondheid een openbare raadpleging georganiseerd over ‘het ontwerp van de actualisering van het monitoringsprogramma voor de Belgische mariene wateren’.

Dit gecoördineerd programma werd opgemaakt in uitvoering van Artikel 11 van de Kaderrichtlijn Mariene Strategie. Deze richtlijn verplicht elke Europese lidstaat tot het vaststellen van een mariene strategie die gericht is op bescherming, behoud en herstel van het mariene milieu. Het monitoringsprogramma dient voor de ‘voortgaande beoordeling’ van de milieutoestand van de Belgische mariene wateren. Dit gebeurt op basis van de indicatieve lijst van elementen uit bijlage III en V van de richtlijn, en in het licht van de milieudoelen vastgesteld in artikel 10.

Resultaten van de openbare raadpleging

In totaal ontving de Dienst Marien Milieu 144 reacties van 7 instellingen en privépersonen (2 wetenschappelijke instellingen, 2 overheidsdiensten, 1 consortium van ngo’s en 2 privépersonen).

Na afloop van de raadplegingstermijn werden de ontvangen opmerkingen en voorstellen bestudeerd. Tekstuele verbeteringen werden aangepast in het definitieve programma om de accuraatheid te verbeteren. De inhoudelijke opmerkingen werden overgenomen in het definitieve programma als deze als relevant werden beschouwd. Een getailleerde verklaring geeft een overzicht van deze inhoudelijke opmerkingen en de antwoorden hierop.

Ontwikkeling van het monitoringsprogramma

Artikel 9 van het koninklijk besluit van 23 juni 2010 wijst de Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee aan als opsteller en uitvoerder van de monitoringsprogramma’s voor de voortgaande beoordeling van de milieutoestand. 

Het monitoringsprogramma werd besproken en ontwikkeld in samenwerking met experten en beleidsmakers van de verschillende Belgische administraties en openbare onderzoeksinstellingen.

Bij de ontwikkeling van het monitoringsprogramma werd ervoor gezorgd dat het zo consistent mogelijk is met de relevante bepalingen inzake beoordeling en monitoring die werden vastgesteld in de wetgeving van de Europese Unie of volgens internationale overeenkomsten.

Het monitoringsprogramma maakt zo veel mogelijk gebruik van de huidige monitoring, die waar mogelijk in ongewijzigde vorm wordt overgenomen, en waar nodig wordt aangepast. Om ervoor te zorgen dat de richtlijn volledig wordt nageleefd, werden er nieuwe monitoringprogramma’s ontwikkeld voor de milieudoelen die buiten de huidige monitoring vallen. 

Het definitieve programma

Het geactualiseerde monitoringsprogramma voor de Belgische mariene wateren werd op 19 oktober 2020 aan de Europese Commissie bezorgd.

Meer informatie over de Kaderrichtlijn Mariene Strategie