Deze openbare raadpleging werd afgesloten op 15 juni 2020. Op dit moment onderzoeken we de opmerkingen die we ontvingen. Zodra het programma wordt aangenomen, publiceren we het op deze website. Daarnaast zullen we een samenvatting geven van de resultaten van de raadpleging en hoe hiermee werd rekening gehouden.

Van 15 april tot en met 15 juni 2020 organiseert de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu een openbare raadpleging over ‘het ontwerp van de actualisering van het monitoringsprogramma voor de Belgische mariene wateren’.

De Kaderrichtlijn Mariene Strategie verplicht elke Europese lidstaat tot het vaststellen van een mariene strategie die gericht is op bescherming, behoud en herstel van het mariene milieu.

De omzetting van de Kaderrichtlijn Mariene Strategie gebeurde door België in een eerste stap door middel van het koninklijk besluit van 23 juni 2010 betreffende de mariene strategie voor de Belgische zeegebieden. Artikel 9 van dit KB wijst de Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee aan als opsteller en uitvoerder van de monitoringsprogramma’s voor de voortgaande beoordeling van de milieutoestand.

Een eerste versie van dit monitoringsprogramma werd in 2014 ontwikkeld en aan de Europese Commissie gerapporteerd. In 2020 moet dit programma worden herzien en verbeterd.

Uw mening telt!

U kunt het ontwerp van het monitoringsprogramma voor de Belgische mariene wateren hier downloaden.

We nodigen u uit om ons uw opmerkingen en bijdragen over het ontwerp te bezorgen:

  • via saskia.vangaever@health.fgov.be, met vermelding van « raadpleging MONITORINGSPROGRAMMA »
  • of per post, met op de omslag de vermelding « raadpleging MONITORINGSPROGRAMMA » naar:

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
DG Leefmilieu - Dienst Marien Milieu
Victor Hortaplein 40, bus 10
1060 Brussel

Gelieve per schriftelijke opmerking duidelijk te verwijzen het specifieke onderdeel van het programma waarop ze betrekking heeft.

De opmerkingen moeten uiterlijk op 15/06/2020 om 18u in ons bezit zijn.

Bij het opstellen van het definitieve monitoringsprogramma houden we rekening met de ontvangen reacties tijdens de openbare raadpleging. Zodra het programma wordt aangenomen publiceren we het op deze website, samen met een verklaring die samenvat hoe rekening werd gehouden met de resultaten van de raadpleging.

Alvast hartelijk dank voor uw inbreng!