Deze openbare raadpleging werd afgesloten op 15 juli 2018. Op dit moment onderzoeken we de opmerkingen die we ontvingen. Zodra de rapporten worden aangenomen, publiceren we ze op deze website. Daarnaast zullen we een samenvatting geven van de resultaten van de raadpleging en hoe hiermee werd rekening gehouden. 

De gezondheidstoestand van het Belgische deel van de Noordzee vertoont een licht positieve trend. De helft van de commerciële vissoorten heeft een goede status bereikt en de andere helft evolueert positief. Het aantal met olie besmeurde vogels is de laatste jaren sterk gedaald, doordat er zo goed als geen illegale olielozingen meer zijn dankzij luchttoezicht. De vermesting (eutrofiëring) van het water blijft een probleem maar verschillende vervuilende stoffen vertonen een dalende trend. Toch blijft opvolging noodzakelijk. Ook zijn er nieuwe niet-inheemse soorten bijgekomen in onze Noordzee. Daarnaast blijft zwerfvuil een groot probleem dat de nodige aandacht vraagt.

Dit zijn enkele conclusies uit onderzoek van de voorbije jaren naar de toestand van het mariene milieu. België moet zoals alle Europese landen dit jaar immers een rapport publiceren over de toestand van zijn zee, zoals bepaald door de Kaderrichtlijn Mariene Strategie. Het doel van zo’n mariene strategie is om uiterlijk in 2020 een ‘goede milieutoestand’ voor alle Europese zeeën te bereiken en onderhouden. Dit houdt in: zorgen voor de bescherming en instandhouding van het marien milieu, het voorkomen van verslechtering en indien mogelijk een herstel van de verstoorde ecosystemen.

Uw mening telt!

Van 15 mei tot en met 15 juli 2018 kan u uw mening geven over de ontwerprapporten voor de Belgische Mariene Strategie van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

Het gaat om het ontwerp van de actualisering van de Initiële Beoordeling, Goede Milieutoestand en Milieudoelen voor de Belgische mariene wateren:

Om de rapporten nog te verbeteren, nodigen we u uit om ons uw opmerkingen en bijdragen te bezorgen:

  • via saskia.vangaever@milieu.belgie.be, met vermelding van « raadpleging mariene strategie »
  • of per post, met op de omslag de vermelding « raadpleging mariene strategie » naar:

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
DG Leefmilieu - Dienst Marien Milieu
Victor Hortaplein 40, bus 10
1060 Brussel

Gelieve per schriftelijke opmerking duidelijk te verwijzen naar de titel of het specifieke onderdeel van de ontwerprapporten waarop ze betrekking heeft.

De opmerkingen moeten uiterlijk op 15 juli 2018 om 18u in ons bezit zijn.

Als u graag een gedrukte versie van de ontwerprapporten wenst, kan u ons contacteren via saskia.vangaever@milieu.belgie.be

Bij het opstellen van de definitieve rapporten houden we rekening met de ontvangen reacties tijdens de openbare raadpleging. Zodra de rapporten worden aangenomen publiceren we ze op deze website, samen met een verklaring die samenvat hoe rekening werd gehouden met de resultaten van de raadpleging.

Alvast hartelijk dank voor uw inbreng!

Studiedag “Hoe gezond is onze Noordzee?”

Als inleiding tot, en kennismaking met, de ontwerprapporten vindt op donderdag 24 mei in Oostende een studiedag plaats: “Hoe gezond is onze Noordzee?” Meer informatie en het programma vindt u in de rubriek ‘Agenda’. Inschrijven kan tot uiterlijk 17 mei via deze link.