Deze openbare raadpleging werd afgesloten op 19 november 2018. Op dit moment onderzoeken we de opmerkingen die we ontvingen. Zodra het plan wordt aangenomen, publiceren we het op deze website. Daarnaast zullen we een samenvatting geven van de resultaten van de raadpleging en hoe hiermee werd rekening gehouden. 

Van 20 september tot en met 19 november 2018 organiseert de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu een openbare raadpleging over het ontwerp van derde nationaal implementatieplan van het Verdrag van Stockholm inzake Persistente Organische Verontreinigende stoffen (POP’s).

POP’s, zoals DDT en dioxines, zijn uiterst giftig voor mens en milieu. Ze stapelen zich op in de vetweefsels van levende organismen en kunnen via moedermelk en eieren worden doorgegeven. Ze zijn gedurende jaren of zelfs decennia persistent en verspreiden zich over lange afstanden, waardoor ze zones ver van hun bron van herkomst besmetten.

Context

Het Verdrag van Stockholm verplicht landen om de opzettelijke productie en het gebruik van POP’s (zoals de pesticide aldrin of de industriële chemische stof hexabroomdifenylether) stop te zetten of te beperken, en vrijgekomen producten afkomstig van de onopzettelijke productie van POP’s (zoals dioxines en furanen, geproduceerd door de industrie, het transport en huishoudens) te beperken of te elimineren als dit haalbaar is.

Na bekrachtiging van het Verdrag van Stockholm op 25 mei 2006 stelde België in 2009 een nationaal implementatieplan op om de verplichtingen van dit Verdrag na te komen. Overeenkomstig artikel 7  moeten de Partijen, in geval van wijzigingen van de verplichtingen van het Verdrag van Stockholm die voortvloeien uit wijzigingen van dat verdrag of van de bijlagen ervan, hun nationaal uitvoeringsplan onderzoeken en bijwerken. In 2014 werd dan ook een tweede implementatieplan uitgewerkt. Ondertussen werden nieuwe POP’s opgenomen in de bijlagen bij het Verdrag van Stockholm: hexabroomcyclododecaan (HBCDD), hexachloorbutadieen (HCBD), pentachloorfenol (PCP) (en zijn zouten en esters) en de polychloornaftalenen (PCN). Het derde implementatieplan integreert die nieuwe POP’s en toont de vooruitgang aan die in dit domein op wetgevend en technisch vlak geboekt werd.

Zowel de federale als de gewestelijke overheden zijn bevoegd om beslissingen te nemen over de materies van het Verdrag van Stockholm. De uitwerking van het derde nationaal implementatieplan van dit Verdrag is dan ook het resultaat van de samenwerking tussen de gewestelijke en federale overheden. Het geeft een actueel overzicht van de programma’s en acties op federaal en gewestelijk niveau rond de vermindering van POP’s.

Het plan

Het derde implementatieplan bevat de referentiegegevens van België en schetst het institutioneel, politiek en reglementair kader van POP's op Europees, federaal en gewestelijk niveau. Het beschrijft de situatie op federaal en gewestelijk niveau en meer specifiek de resultaten van humane en milieumonitoring, van inspecties en van stappen tot eliminatie van deze stoffen. Ten slotte omvat het plan de acties op federaal niveau en de aanvullende maatregelen van het Vlaamse Gewest, het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en het Waalse Gewest.

Uw mening telt!

U kunt het ontwerp van derde implementatieplan van het Verdrag van Stockholm inzake Persistente Organische Verontreinigende stoffen (POP’s) hier downloaden.

We nodigen u uit uw opmerkingen over dit plan te bezorgen aan de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, die de ontvangen opmerkingen zal bundelen en verspreiden naar de bevoegde overheden. De opmerkingen moeten uiterlijk op maandag 19 november 2018 toekomen:

  • bij voorkeur per e-mail, met de vermelding ‘raadpleging POP’s’, naar adly.manseri@milieu.belgie.be
  • of per post, met op de omslag de vermelding ‘raadpleging POP’s’, naar
    FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
    DG Leefmilieu – dienst Reach
    Victor Hortaplein 40, bus 10
    1060 Brussel

De opmerkingen moeten duidelijk verwijzen naar de titel of het specifieke onderdeel van het ontwerp waarop ze betrekking hebben.

Een papieren versie van het document is op aanvraag beschikbaar tijdens de raadpleging. De aanvraag kan per e-mail of per post, met de vermelding ‘raadpleging POP’s’, verstuurd worden (zie gegevens hierboven).

Bij het opstellen van het definitieve plan houden we rekening met de ontvangen reacties tijdens de openbare raadpleging. Zodra het plan wordt aangenomen publiceren we het op deze website, samen met een verklaring die samenvat hoe rekening werd gehouden met de resultaten van de raadpleging.

Alvast hartelijk dank voor uw inbreng!

Voor meer informatie over POP’s, raadpleeg www.milieu.belgie.be > chemische stoffen > gevaarlijke stoffen > POP’s