Deze openbare raadpleging werd afgesloten op 28 september 2018. Op dit moment onderzoeken we de opmerkingen die we ontvingen. Zodra het plan wordt aangenomen, publiceren we het op deze website. Daarnaast zullen we een samenvatting geven van de resultaten van de raadpleging en hoe hiermee werd rekening gehouden. 

Van 29 juni tot en met 28 september 2018 organiseert de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu een openbare raadpleging over het ontwerp van marien ruimtelijk plan (MRP) voor het Belgische deel van de Noordzee voor de periode 2020-2026 en over het milieueffectenrapport.

Het Belgische deel van de Noordzee is één van de drukst gebruikte mariene gebieden ter wereld. Groene energie, zandwinning, scheepvaart, visserij, aquacultuur, defensie, natuurbehoud, wetenschappelijk onderzoek en zoveel meer zijn activiteiten die dagelijks plaatsvinden in een gebied dat slechts 0,5% van de ganse Noordzee beslaat. Om al deze activiteiten probleemloos te laten samengaan, is het nodig om duidelijke afspraken te maken tussen de verschillende gebruikers van de Noordzee.

Dit is precies wat een marien ruimtelijk plan poogt te doen. Omdat de wereld snel verandert, wordt het MRP om de zes jaar herzien. Het eerste MRP dateert van 2014 en loopt tot 2020. Philippe De Backer, Staatssecretaris voor Noordzee, heeft het nu voorliggende ontwerp van MRP opgesteld dat moet gelden voor de periode 2020-2026.

Wat is nieuw?

De voornaamste veranderingen ten opzichte van het huidige MRP zijn:

  • bijkomende zones voor hernieuwbare energie
  • het nieuwe natuurgebied “Vlakte van de Raan”
  • zones voor industriële en commerciële activiteiten
  • een zone voor kustwering
  • optimalisatie van bestaande zones voor defensie, baggerstorten en zandwinning.

Uw mening telt!

U kunt het ontwerp van MRP en het milieueffectenrapport hier downloaden:

Om het plan nog te verbeteren, nodigen we u uit om ons uw opmerkingen en bijdragen over het ontwerp van marien ruimtelijk plan en/of het milieueffectenrapport te bezorgen:

Opgelet: als u de raadpleging onderbreekt voor het einde van de vragenlijst worden uw commentaren niet bewaard.

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
DG Leefmilieu - dienst Marien Milieu
Victor Hortaplein 40, bus 10
1060 Brussel

Gelieve per schriftelijke opmerking duidelijk te verwijzen naar de titel of het specifieke onderdeel van het ontwerp waarop ze betrekking heeft.

De opmerkingen moeten uiterlijk op 28 september 2018 in ons bezit zijn.

Bij het opstellen van het definitieve plan houden we rekening met de ontvangen reacties tijdens de openbare raadpleging. Zodra het plan wordt aangenomen publiceren we het op deze website, samen met een verklaring die samenvat hoe rekening werd gehouden met de resultaten van de raadpleging.

Alvast hartelijk dank voor uw inbreng!

Openbare overlegvergadering

Op 9 juli 2018, om 14u, wordt een openbare overlegvergadering georganiseerd over dit onderwerp. Deze zal plaatsvinden in de gebouwen van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, Victor Hortaplein 40, bus 10, 1060 Brussel, tegenover het station Brussel-Zuid. Staatssecretaris Philippe De Backer zal aanwezig zijn om het marien ruimtelijk plan toe te lichten en om vragen te beantwoorden.

U kan zich inschrijven via deze link: openbare overlegvergadering

Meer info over het huidige MRP (2014-2020):