Op dit moment onderzoeken we de opmerkingen die we ontvingen tijdens de openbare raadpleging. Zodra het plan definitief is, zullen we het op deze website publiceren, samen met een toelichting van hoe we rekening hebben gehouden met de resultaten van de raadpleging. Deze publicatie is in oktober 2021 gepland.

Van 1 maart tot en met 30 september 2021 organiseert de Dienst Marien Milieu van de FOD Volksgezondheid een openbare raadpleging over het ontwerp van het ‘derde stroomgebiedsbeheerplan voor de Belgische kustwateren’, in uitvoering van de Kaderrichtlijn Water. Zo krijgt het grote publiek de kans om zijn mening te geven en kan de overheid hiermee rekening houden bij het uitwerken van het definitieve plan.

De Belgische kustwateren (dit zijn de eerste zeemijlen vanaf het strand) ondergaan de invloed van zoetwateraanvoer vanuit rivieren, zoals de Schelde. Daarnaast is er instroom van Atlantische wateren en hebben verschillende activiteiten op zee, zoals baggerwerken, scheepvaart en visserij, een invloed op de kwaliteit van het Belgische kustwater. Om dit in kaart te brengen, te beheren en te monitoren, stelde de federale overheid een stroomgebiedsbeheerplan op.

Het stroomgebiedsbeheerplan omvat:

  • een beschrijving van de kenmerken van het stroomgebiedsdistrict en van de Belgische kustwateren
  • een overzicht van significante drukken en impacten van menselijke activiteit op de toestand van oppervlaktewater (zoals de aanvoer van vervuilende stoffen via rivieren en de invloed van verschillende activiteiten op zee)
  • de resultaten van de monitoringsprogramma’s en een beschrijving van de chemische en ecologische toestand
  • het maatregelenprogramma: een beschrijving van de aanvullende maatregelen. De verbetering van de ecologische en chemische kwaliteit van kustwateren hangt voornamelijk af van maatregelen die stroomopwaarts worden genomen.
  • de resultaten van de openbare raadpleging (2018-2019) over de kalender met de verschillende fasen in de voorbereiding van dit derde beheerplan en over de belangrijke waterbeheerkwesties

Kaderrichtlijn Water

Dit stroomgebiedsbeheerplan wordt opgesteld in uitvoering van de Kaderrichtlijn Water, die in 2000 werd goedgekeurd door de Europese Unie. Doel van deze richtlijn is om een goede toestand van alle waterlichamen (rivieren, meren, kust- en overgangswateren en grondwater) te bereiken en te behouden. De Belgische federale overheid is bevoegd voor het beheer van de Belgische kustwateren.

Het eerste stroomgebiedsbeheerplan voor de Belgische kustwateren werd goedgekeurd op 7 december 2009 en het tweede op 22 december 2016. Volgens de Kaderrichtlijn Water moeten stroomgebiedsbeheerplannen om de zes jaar worden herzien. De Belgische federale overheid zal het derde stroomgebiedsbeheerplan ten laatste op 22 december 2021 vaststellen. 

Jouw mening telt!

We nodigen je uit om ons je opmerkingen over het ontwerp van het derde stroomgebiedsbeheerplan voor de Belgische kustwateren en de bijlage (‘Morfologische drukken in de Belgische kustwateren en kustzone’) te bezorgen:

  • bij voorkeur per e-mail via saskia.vangaever@health.fgov.be, met de vermelding ‘raadpleging stroomgebiedsbeheerplan’    
  • of per post, met op de omslag de vermelding ‘raadpleging stroomgebiedsbeheerplan’ naar:

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
DG Leefmilieu – Dienst Marien Milieu
Galileelaan 5/2
1210 Brussel
 
Gelieve per schriftelijke opmerking duidelijk te verwijzen naar de titel of het specifieke onderdeel van het ontwerp waarop ze betrekking heeft.

De opmerkingen moeten uiterlijk op 30 september 2021 in ons bezit zijn.

Bij het opstellen van het definitieve plan houden we rekening met de ontvangen reacties tijdens de openbare raadpleging. Zodra het plan wordt aangenomen publiceren we het op deze website, samen met een verklaring die samenvat hoe rekening werd gehouden met de resultaten van de raadpleging.

Alvast hartelijk dank voor je inbreng!
 
Meer info over de Kaderrichtlijn Water