Op dit moment onderzoeken we de opmerkingen die we ontvingen tijdens de openbare raadpleging. Zodra de strategie definitief is, zullen we deze op deze website publiceren, samen met een toelichting van hoe we rekening hebben gehouden met de resultaten van de raadpleging. Deze publicatie is in januari 2022 gepland.

Van 12 mei 2021 tot en met 10 juli 2021 organiseert de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu een openbare raadpleging over het ontwerp van Belgische nationale strategie inzake bestuivers voor 2021-2030.
 
Bestuivende insecten worden bedreigd en hun aantallen gaan met rasse schreden achteruit. Om deze belangrijke problematiek aan te pakken, hebben de bevoegde regionale en federale overheden samen met experten een Belgische nationale strategie voor de komende jaren uitgewerkt.   

Dit voorstel van nationale strategie, dat wordt voorgelegd voor openbare raadpleging, benadrukt het belang van het in acht nemen van bestuivers in de landbouw, ruimtelijke ordening en wetenschap.

De hoofddoelstellingen van deze strategie zijn het terugdringen van de sterfte bij honingbijen, het omkeren van de negatieve trend van de bestuivers en de opvolging en analyse van de vastgestelde veranderingen in de verspreiding en het aantal bestuivers over het hele land. 

Uw mening telt!

U kunt het ontwerp van Belgische nationale strategie inzake bestuivers voor 2021-2030 hier downloaden.

Om de strategie nog te verbeteren, nodigen we u uit om ons uw opmerkingen en bijdragen over het ontwerp te bezorgen:

 • door deze online vragenlijst in te vullen

 • of per mail via salima.kempenaer@health.fgov.be, met vermelding van «raadpleging nationale strategie bestuivers»

 • of per post, met op de omslag de vermelding «raadpleging nationale strategie bestuivers» naar:
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  DG Leefmilieu - Dienst Multilaterale en Strategische Zaken
  Galileelaan 5 bus 2
  1210 Brussel​

  Gelieve per schriftelijke opmerking duidelijk te verwijzen naar de titel of het specifieke onderdeel van de tekst waarop ze betrekking heeft. De opmerkingen moeten uiterlijk op 10 juli 2021 om 16 uur in ons bezit zijn.

Bij het finaliseren van de definitieve strategie houden we rekening met de ontvangen reacties tijdens de openbare raadpleging. Zodra de strategie wordt goedgekeurd publiceren we ze op deze website, samen met een verklaring die samenvat hoe rekening werd gehouden met de resultaten van de raadpleging.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw inbreng!

Meer informatie over bestuivers