Op dit moment onderzoeken we de opmerkingen die we ontvingen tijdens de openbare raadpleging. Zodra de instandhoudingsdoelstellingen en de beheerplannen definitief zijn, zullen we ze op deze website publiceren, samen met een toelichting van hoe we rekening hebben gehouden met de resultaten van de raadpleging. Deze publicatie is in december 2021 gepland.

Van 1 juli 2021 tot en met 30 september 2021 organiseert de Dienst Marien Milieu van de FOD Volksgezondheid een openbare raadpleging over het ontwerp van de instandhoudingsdoelstellingen en het ontwerp van de beheerplannen voor Natura 2000 in het Belgische deel van de Noordzee.

De Europese Habitat- en Vogelrichtlijn verplicht de lidstaten beschermde gebieden (Natura 2000-gebieden) in te stellen voor de bescherming van habitats en soorten. In het Belgische deel van de Noordzee werd tot nu toe 37% als Natura 2000-gebied aangewezen. De beschermde habitats in deze gebieden zijn de zandbanken, grindbedden en banken van schelpkokerwormen. De bruinvis, de gewone en de grijze zeehond zijn de beschermde soorten.

Om tot een goed beheer van de Natura 2000-gebieden te komen, vraagt de Europese Commissie dat er instandhoudingsdoelstellingen vastgelegd worden en dat er beheerplannen opgesteld worden. Die geven aan wat er binnen het Belgische deel van de Noordzee nagestreefd en ondernomen wordt om de ‘gunstige staat van instandhouding’ van de beschermde habitats en soorten te herstellen of te behouden.

In het ontwerp ‘Instandhoudingsdoelstellingen voor Natura 2000 in het Belgische deel van de Noordzee’ zijn voor de te beschermen habitats en soorten overkoepelende doelen beschreven. Die krijgen waar mogelijk verdere invulling door concrete, operationele instandhoudingsdoelstellingen. Het ontwerp ‘Beheerplannen voor Natura 2000 in het Belgische deel van de Noordzee (2022-2028)’ geeft een overzicht van de verschillende maatregelen die aangenomen zijn en acties die hiervoor in de komende jaren uitgevoerd moeten worden.

Samenhang met de Mariene Strategie

Om het beleid rond de Natura 2000-gebieden te versterken, wordt er ingezet op de afstemming met de Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRMS). Om dit te realiseren werden de instandhoudingsdoelstellingen afgestemd op de geactualiseerde KRMS-milieudoelen uit 2018 en werden de bestaande beheerplannen herzien op basis van het nieuwe maatregelenprogramma.

Natura 2000 en de Mariene Strategie zijn immers onlosmakelijk met elkaar verbonden. Een goede milieutoestand en duurzaam gebruik van het marien milieu zijn essentieel om Natura 2000-gebieden uit te bouwen die gezonde habitats herbergen en waar beschermde soorten voorkomen. De bescherming van de habitats en soorten in deze Natura 2000-gebieden zijn op hun beurt belangrijk om de biodiversiteitsdoelen uit de Mariene Strategie te bereiken.

Bovendien zijn een aantal maatregelen vereist voor zowel het bereiken van de goede milieutoestand als voor het beschermen van habitats en soorten binnen de Natura 2000-gebieden. Het gaat bijvoorbeeld om de bescherming van de zeebodem, het herstel van grindbedden en een methodiek voor de beoordeling van cumulatieve effecten.

Gelijktijdig loopt er dan ook een openbare raadpleging over het ‘ontwerp van het maatregelenprogramma voor de Belgische mariene wateren – Natura 2000 en Kaderrichtlijn Mariene Strategie Art. 13’.

Jouw mening telt!

Je kan het ontwerp van de instandhoudingsdoelstellingen en van de beheerplannen hier downloaden:

 We nodigen je uit om ons je opmerkingen over de instandhoudingsdoelstellingen en de beheerplannen te bezorgen:

  • bij voorkeur per e-mail via mieke.degloire@health.fgov.be, met de vermelding ‘raadpleging instandhoudingsdoelstellingen en beheerplannen Natura 2000’
  • ​of per post, met op de omslag de vermelding ‘raadpleging instandhoudingsdoelstellingen en beheerplannen Natura 2000’ naar:

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
DG Leefmilieu – Dienst Marien Milieu
Galileelaan 5/2
1210 Brussel
 
Gelieve per schriftelijke opmerking duidelijk te verwijzen naar de titel of het specifieke onderdeel van het ontwerp waarop ze betrekking heeft.

De opmerkingen moeten uiterlijk op 30 september 2021 in ons bezit zijn.

Bij het opstellen van de definitieve instandhoudingsdoelstellingen en beheerplannen houden we rekening met de ontvangen reacties tijdens de openbare raadpleging. Zodra ze worden aangenomen publiceren we ze op deze website, samen met een verklaring die samenvat hoe rekening werd gehouden met de resultaten van de raadpleging.

Alvast hartelijk dank voor je inbreng!
 
Meer info over natuurbescherming:
www.onzenoordzee.be > rubrieken ‘natuurlijke biodiversiteit’ en ‘activiteiten’ (waaronder natuurbescherming en -herstel)