Deze openbare raadpleging werd afgesloten op 24 november 2020.

We onderzoeken momenteel de opmerkingen die we tijdens de openbare raadpleging over het ontwerp van het federale rapport hebben ontvangen. In de loop van januari 2021 zullen we de ontvangen reacties en het definitieve federale rapport op deze pagina publiceren, samen met een syntheserapport van België (samenvatting in het Engels van de 4 rapporten: het federale en de 3 gewestelijke rapporten).


Van 20 oktober tot en met 24 november 2020 organiseren de federale en de drie gewestelijke milieuadministraties voor de zesde keer een raadpleging van het publiek over de toepassing van het Verdrag van Aarhus in België.
 
Het Verdrag van Aarhus geeft iedereen het recht op milieu-informatie, het recht om deel te nemen aan de besluitvorming inzake milieu en toegang tot de rechter in milieuaangelegenheden. Zowel de federale overheid als de gewesten moeten ervoor zorgen dat de bepalingen van dit verdrag worden omgezet in het recht en in het beleid. Hierover brengen zij verslag uit, elk voor wat hun bevoegdheden betreft, in een afzonderlijk rapport dat zij moeten overmaken aan de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties (UNECE). Vooraf moeten ze echter een openbare raadpleging organiseren over deze verschillende rapporten.
 
Het federale rapport
 
Het ontwerp van het federale implementatierapport (2020), gecoördineerd door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, werd opgesteld op basis van het rapport van 2016, op vraag van het Secretariaat van het Verdrag van Aarhus. Er zijn twee versies van het rapport beschikbaar:

Sinds 2020 heeft het DG Leefmilieu van de FOD gewerkt aan de toegankelijkheid van de informatie via laagdrempelige campagnes over verschillende onderwerpen en via de website van het DG Leefmilieu, waarvan onder andere de pagina's over de milieurechten van de burger zijn bijgewerkt.

De Federale Beroepscommissie voor de toegang tot milieu-informatie behandelde minder beroepen dan in de vorige periode. Wat de toegang tot de rechter betreft, werd het vorderingsrecht van milieuverenigingen ter verdediging van het algemeen belang tegen overtredingen van het milieurecht geïntegreerd in het Gerechtelijk Wetboek door de wet van 21 december 2018. Dit recht werd erkend door het Hof van Cassatie in haar arrest van 11 juni 2013.
 
Uw mening telt
 
We nodigen u uit om ons uw opmerkingen op het federale rapport te bezorgen:
- via nils.vanstappen@health.fgov.be
- per post: Nils Vanstappen
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
DG Leefmilieu – Dienst AMSZ
Victor Hortaplein 40, bus 10
1060 Brussel
 
De opmerkingen moeten in ons bezit zijn op dinsdag 24 november 2020 om 16u. Een synthese van de antwoorden wordt in de loop van januari 2021 gepubliceerd op deze website.
 
Alvast hartelijk dank voor uw inbreng!
 
De rapporten van de gewesten
 
U kunt ook de rapporten van de drie gewestelijke milieuadministraties raadplegen via:

Meer info over het Verdrag van Aarhus: www.aarhus.be