Van 1 oktober tot en met 14 november 2007 organiseerden de federale en de drie gewestelijke milieuadministraties via hun websites een openbare raadpleging over hun implementatierapport van het Verdrag van Aarhus.

Download het federaal implementatierapport van het Verdrag van Aarhus - december 2007 (.PDF) en het syntheserapport van België (.PDF) (in het Engels).

Zie www.aarhus.be (rubriek ‘rapport’) voor de rapporten van elke overheidsinstantie.

Resultaten van de openbare raadpleging over het federaal implementatierapport van het Verdrag van Aarhus

Het DG Leefmilieu van de federale overheidsdienst stelde een vragenlijst op die het publiek peilde naar zijn kennis van en ervaring met de rechten van het Verdrag van Aarhus van de burger en ruimte bood voor het geven van opmerkingen over het ontwerp van het federaal rapport zelf. Twee personen vulden deze vragenlijst in. Eén van de twee respondenten gaf opmerkingen over de portaalsite www.health.fgov.be, die als weinig gebruiksvriendelijk werd beoordeeld. Daarnaast brachten de vier federaties voor milieubescherming een gezamenlijk standpunt uit over het ontwerp van het federaal rapport.

Beide respondenten kenden het Verdrag van Aarhus en bezochten reeds de website www.aarhus.be. Geen van beide heeft echter tot hiertoe een aanvraag tot informatie over het leefmilieu ingediend bij een federale overheidsinstantie.

De brochures ‘Asbest, veelzijdig maar levensgevaarlijk’ en de ‘CO2-gids van de auto’, de portaalsite www.health.fgov.be en de website www.energievreters.be waren gekend bij de respondenten, en dit via het internet. Eén respondent gaf deze communicatieacties ook een score, die varieerde van laag (3 op 10) tot relatief hoog (7 op 10).

Eén respondent nam reeds eerder deel aan een openbaar onderzoek over milieu op federaal niveau via een website. Hij was echter van oordeel dat zijn mening niet veel invloed uitoefent op de beslissing van de overheid.

Het gedeelte over de toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden werd slechts door één respondent ingevuld. Deze persoon was niet op de hoogte van het feit dat men beroep kan aantekenen bij de Federale Beroepscommissie voor de toegang tot milieu-informatie indien een aanvraag tot milieu-informatie onbeantwoord bleef of geweigerd werd.

Samenvatting van het standpunt van de vier gewestelijke federaties voor milieubescherming

De vier federaties voor milieubescherming verwelkomen de openbare raadpleging maar benadrukken de volgende aspecten ter verbetering:

- wat betreft het rapport in het algemeen:

 • weinig beschrijving van de praktische toepassing van de bepalingen van het verdrag, wat het mobiliseren van het grote publiek bij een dergelijke raadpleging niet bevordert;


- wat betreft de toegang tot informatie:

 • de noodzaak om een onderscheid te maken tussen vulgarisatie en bewustmaking enerzijds en toegang tot informatie anderzijds (het ter beschikking stellen van cijfergegevens, rapporten, enz.);
 • de noodzaak om bepaalde websites duidelijker en transparanter te maken;
 • de noodzaak van voldoende en continue financiering van de NGO’s;
 • het feit dat het publiek niet weet dat het geen belang moet aantonen om toegang te krijgen tot milieu-informatie;
 • de beperkingen en de weigeringen van toegang tot bepaalde informatie (bijvoorbeeld in het domein van de kernenergie of de sectorakkoorden);
 • de noodzaak om bepaalde informatie meer transparant te maken (bijvoorbeeld studies, gegevens over pesticiden, enz.);


- wat betreft de inspraak van het publiek:

 • de noodzaak om het publiek te mobiliseren;
 • de noodzaak om het publiek te informeren over de opmerkingen waarmee rekening werd gehouden en over de redenen waarom bepaalde opmerkingen niet werden weerhouden;
 • het gebrek aan terugkoppeling tussen de burger en de overheid;


- wat betreft de toegang tot de rechter:

 • de moeilijkheden voor de milieuverenigingen om toegang te krijgen tot de rechter, zowel voor de Raad van State als voor de burgerlijke en de correctionele rechtbanken;
 • de noodzaak om de wet van 12 januari 1993 en de bepalingen uit het gerechtelijk wetboek te wijzigen.

 
Download het standpunt van de vier federaties inzake milieubescherming(.PDF) (Nederlandse vertaling).

Conclusies en gevolggeving

Het DG Leefmilieu zal bij de verdere praktische toepassing van het Verdrag van Aarhus zo goed mogelijk rekening houden met de ontvangen opmerkingen. Het erkent dat het noodzakelijk is om het Verdrag van Aarhus meer bekend en toegankelijk te maken voor de burger, zodat die zijn rechten op het gebied van milieu beter kent en kan uitoefenen.