Op dit moment onderzoeken we de opmerkingen die we ontvingen tijdens de openbare raadpleging. Zodra het maatregelenprogramma definitief is, zullen we het op deze website publiceren, samen met een toelichting van hoe we rekening hebben gehouden met de resultaten van de raadpleging. Deze publicatie is in december 2021 gepland.

Van 1 juli 2021 tot en met 30 september 2021 organiseert de Dienst Marien Milieu van de FOD Volksgezondheid een openbare raadpleging over het ontwerp van het maatregelenprogramma voor de Belgische mariene wateren, in het kader van de Mariene Strategie.

De Kaderrichtlijn Mariene Strategie verplicht elke Europese lidstaat om een mariene strategie op te stellen voor de bescherming, het behoud en het herstel van het mariene milieu. Deze richtlijn stelt als doel om een goede milieutoestand van de Noordzee te bereiken en een duurzaam gebruik van de mariene wateren te garanderen. Door de milieu-indicatoren concreet te koppelen aan volksgezondheid, recreatie en economische groei, kunnen belangrijke stappen worden gezet om de negatieve effecten van het menselijk gebruik van de zee te minimaliseren.

Het maatregelenprogramma voor de Belgische mariene wateren omvat een waaier aan maatregelen die betrekking hebben op verschillende milieuaspecten zoals biodiversiteit, bodemintegriteit, onderwatergeluid en waterkwaliteit. Het betreft onder meer sensibiliseringsacties, bijkomende controle en handhaving en milieuherstellende maatregelen.

Een eerste Belgische maatregelenprogramma werd aangenomen in 2016. Gezien de 6-jarige cyclus van de Kaderrichtlijn Mariene Strategie moet een nieuw, geactualiseerd maatregelenprogramma uiterlijk in maart 2022 beschikbaar zijn.

Samenhang met Natura 2000

Het programma werd opgemaakt in uitvoering van artikel 13 van de Kaderrichtlijn Mariene Strategie. Het beantwoordt ook aan de instandhoudingsdoelstellingen van de Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn (Natura 2000). Natura 2000 en de Mariene Strategie zijn immers onlosmakelijk met elkaar verbonden. Een goede milieutoestand en duurzaam gebruik van het marien milieu zijn essentieel om Natura 2000-gebieden uit te bouwen die gezonde habitats herbergen en waar beschermde soorten voorkomen. De bescherming van de habitats en soorten in deze Natura 2000-gebieden zijn op hun beurt belangrijk om de biodiversiteitsdoelen uit de Mariene Strategie te bereiken.

Bovendien zijn een aantal maatregelen vereist voor zowel het bereiken van de goede milieutoestand als voor het beschermen van habitats en soorten binnen de Natura 2000-gebieden. Het gaat bijvoorbeeld om de bescherming van de zeebodem, het herstel van grindbedden en een methodiek voor de beoordeling van cumulatieve effecten.

Gelijktijdig loopt er dan ook een openbare raadpleging over het ontwerp van de instandhoudingsdoelstellingen en het ontwerp van de beheerplannen voor Natura 2000 in het Belgische deel van de Noordzee.

Jouw mening telt!

Je kan het ontwerp van het maatregelenprogramma, de samenvatting en de bijlage hier downloaden:

We nodigen je uit om ons je opmerkingen over het ontwerp van het maatregelenprogramma en/of de bijlage te bezorgen:

  • bij voorkeur per e-mail via saskia.vangaever@health.fgov.be, met de vermelding ‘raadpleging maatregelenprogramma’
  • ​of per post, met op de omslag de vermelding ‘raadpleging maatregelenprogramma’ naar:

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
DG Leefmilieu – Dienst Marien Milieu
Galileelaan 5/2
1210 Brussel
 
Gelieve per schriftelijke opmerking duidelijk te verwijzen naar de titel of het specifieke onderdeel van het ontwerp waarop ze betrekking heeft.

De opmerkingen moeten uiterlijk op 30 september 2021 in ons bezit zijn.

Bij het opstellen van het definitieve programma houden we rekening met de ontvangen reacties tijdens de openbare raadpleging. Zodra het programma wordt aangenomen publiceren we het op deze website, samen met een verklaring die samenvat hoe rekening werd gehouden met de resultaten van de raadpleging.

Alvast hartelijk dank voor je inbreng!
 
Meer info over de Kaderrichtlijn Mariene Strategie