Van 28 mei 2024 tot en met 27 augustus 2024 organiseert de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu een openbare raadpleging over het ontwerp van het koninklijk besluit tot vaststelling van het marien ruimtelijk plan voor de periode van 2026 tot 2034 in de Belgische zeegebieden, en het bijbehorende strategisch milieueffectenrapport. Op 1 juli 2024 vindt in het kader van de raadpleging ook een openbare overlegvergadering plaats.

In en op onze Noordzee vinden op vrij beperkte ruimte heel wat activiteiten plaats; denk maar aan hernieuwbare energie, natuurbehoud, scheepvaart, visserij en zandontginning. Een marien ruimtelijk plan (MRP) is dan ook noodzakelijk om de verschillende belangen (zowel economisch, ecologisch als sociaal) te verzoenen en elke activiteit een plek te geven in de Noordzee. 
 
Tijdens de opmaak van het MRP worden alle belanghebbenden nauw betrokken aangezien dit plan een grote impact kan hebben. Deze openbare raadpleging geeft opnieuw iedereen de kans op inspraak. De Noordzee is van ons allemaal, daarom is het belangrijk om de mening van het grote publiek te kennen en hiermee rekening te houden om zo tot een breed gedragen plan te komen. 
 
Op basis van Europese regelgeving is elk EU-land verplicht om een MRP op te stellen. Het voorliggende ontwerp is de derde versie van het MRP en zal gelden voor acht jaar, van 2026 tot 2034.
 
De belangrijkste nieuwigheden zijn: 

  • Het instellen van drie mariene reservaten; 
  • ​Het instellen van een vrijwaringszone van zes nautische mijl vanaf de kust, waar geen nieuwe vaste constructies mogen geplaatst worden; 
  • Het optimaliseren van de Oostelijke Zone voor energie, in het kader van een repowering; 
  • ​Het instellen van een zone voor visserijonderzoek; 
  • Het afschaffen van vier zones voor commerciële en industriële activiteiten; in de toekomst zullen deze activiteiten overal toegelaten zijn behalve waar het verboden is.

Jouw mening telt!

Het marien ruimtelijk plan heeft de volgende structuur:

Hierbij is er ook een strategisch milieueffectenrapport opgesteld, waarbij er een inschatting is gebeurd van de gevolgen voor het milieu, onder meer door een vergelijking van het voorliggend MRP met dat van 2020.
 
Om het plan nog te verbeteren, nodigen we je uit om je opmerkingen en bijdragen over het ontwerp van marien ruimtelijk plan en/of het strategisch milieueffectenrapport te bezorgen:

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
DG Leefmilieu - dienst Marien Milieu
Galileelaan 5/2, 1210 Brussel

​Het is belangrijk om in je brief of e-mail duidelijk te verwijzen naar de titel of het specifieke onderdeel van het ontwerp waarover jouw opmerkingen gaan.

De opmerkingen moeten ons ten laatste bereiken op 27 augustus 2024.

Bij het finaliseren van het plan houden we zoveel mogelijk rekening met de ontvangen reacties. Zodra het plan is aangenomen, publiceren we het op deze webpagina. We zullen ook toelichten hoe we met de resultaten van de raadpleging rekening hebben gehouden en hoe we het plan hebben aangepast.
 
Alvast bedankt voor je inbreng!

Openbare overlegvergadering

Tijdens de periode van de publieksraadpleging is er ook een openbare overlegvergadering, waarin het plan wordt uiteengezet en de mogelijkheid wordt voorzien om vragen te stellen. De vergadering vindt plaats op 1 juli 2024, van 14u tot 15u30, in zaal Fúlì in het gebouw van de FOD Volksgezondheid (Galileelaan 5/2, 1210 Brussel). Inschrijven voor deze vergadering kan via deze link.

Meer info over het huidige MRP (2020-2026):

Privacyvermeldingen
 
Je ingediende opmerkingen worden geanonimiseerd verwerkt. Je persoonsgegevens worden enkel in het kader van deze openbare raadpleging gebruikt en tot eind 2025 bijgehouden door de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, en worden niet met derden gedeeld. De privacyverklaring van de FOD Volksgezondheid is beschikbaar via deze link.