Van 15 mei tot en met 13 juli 2008 organiseerde de federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu een openbare raadpleging over het ontwerp van Nationaal Strategisch Plan en het ontwerp van Nationaal Operationeel Programma, dit laatste vergezeld van een milieueffectenrapport, voor de Belgische visserijsector, voor wat betreft het deel over de aquacultuur op zee.

De verordening (EG) nr. 1198/2006 van de Raad van 27 juli 2006 inzake het Europees Visserijfonds voorziet in de verplichting voor elke Lidstaat om een strategisch plan voor de visserijsector op te stellen, wil men aanspraak kunnen maken op financiële steun. Dit plan omvat, indien dit relevant is voor de betrokken Lidstaat, een korte beschrijving van alle aspecten van het gemeenschappelijk visserijbeleid en behelst de prioriteiten, de doelstellingen, een raming van de benodigde overheidsmiddelen en de termijnen voor de uitvoering ervan op nationaal niveau.

Er wordt gepreciseerd dat het NOP moet aansluiten op het NSP. Beide instrumenten bestrijken de periode van 01 januari 2007 tot en met 31 december 2013.

De voorliggende bevraging had betrekking op het deel over de “maricultuur” (aquacultuur op zee) van het NSP en het NOP. De daarop van toepassing zijnde regelgeving valt onder de federale bevoegdheid. De andere delen van het NSP en het NOP vallen onder de bevoegdheid van het Vlaamse en het Waalse Gewest (waaronder visserij en aquacultuur binnen hun territorium). Het Vlaamse Gewest is bovendien bevoegd voor de zeevisserij.

Het DG Leefmilieu ontving geen reacties op de ontwerpen van NSP en van NOP, voor wat betreft het deel over de aquacultuur op zee.

Download het ontwerp van Nationaal Strategisch Plan voor de Belgische visserijsector (.PDF)

Download het ontwerp van Nationaal Operationeel Programma voor de visserijsector (.PDF), inclusief het milieueffectenrapport (.PDF).