Van 1 november tot 31 december 2008 organiseerde de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu een openbare raadpleging over het “Ontwerp van beleidsplannen Beschermde mariene gebieden in het Belgische deel van de Noordzee”.

De beleidsplannen voor de beschermde mariene gebieden in het Belgische deel van de Noordzee is een uitvoering van het KB van 14 oktober 2005 betreffende de voorwaarden, sluiting, uitvoering en beëindiging van gebruikersovereenkomsten en het opstellen van beleidsplannen voor de beschermde mariene gebieden in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België.

Deze plannen zijn ook een uitvoering van de Europese Habitat- en Vogelrichtlijnen. Ze vormen de basis om de gunstige staat van instandhouding te behouden of te herstellen in deze mariene Natura 2000 gebieden.

Inhoud van de plannen

De beleidsplannen voor de mariene beschermde gebieden omvatten: 

(a) een beschrijving van de internationale context van het mariene biodiversiteitsbeleid, speciaal met betrekking tot mariene beschermde gebieden

(b) een beschrijving van de hiervoor bestaande mariene beschermde gebieden, inclusief een beschrijving van de soorten en habitattypen waarvoor deze gebieden zijn ingesteld in relatie tot het Belgische deel van de Noordzee

(c) de beschrijving van de belangrijkste menselijke activiteiten in het Belgische deel van de Noordzee en hun effect op de natuurbeschermingswaarde van deze beschermde gebieden

(d) het juridische kader voor de instelling van plannen, projecten en programma’s binnen of met een invloed op de mariene beschermde gebieden en de beschrijving van toegelaten en verboden activiteiten met betrekking tot de mariene beschermde gebieden

(e) de beschrijving en evaluatie van de gebruikersovereenkomsten die in 2005 tussen gebruikers en de Minister afgesloten werden

(f) de resultaten en evaluatie van de monitoring

(g) de uitdagingen van het beleid met betrekking tot de mariene beschermde gebieden

(h) een beschrijving van de voorgestelde actiepunten.

Deze actiepunten hebben betrekking op:

  • het verbeteren van de kwaliteit van het zeewater vooral door de implementatie van de Kaderrichtlijnen Water en Europese Mariene Strategie;
  • de samenwerking met havenautoriteiten om vervuiling van het mariene milieu vanuit de havens te vermijden;
  • het “Fishing for Litter” project om zwerfvuil op zee te verminderen;
  • de samenwerking met visserijadministratie en –sector om negatieve impact op Natura 2000 soorten en habitats te stoppen;
  • de optimale integratie van menselijke activiteiten om beschermde zeevogels ruimte, rust en voedsel te bieden;
  • het formuleren van operationele instandhoudingsdoelstellingen en het opzetten van een monitoring- en toezichtsysteem voor de EU-Vogel- en Habitatrichtlijn;
  • de oprichting van wetenschappelijke en socio-economische adviescomités;
  • het uitwerken van een communicatiestrategie;
  • de samenwerking met gebruikers van beschermde mariene gebieden;
  • de afbakening van nieuwe beschermde mariene gebieden;

de nodige aanpassing van de regelgeving.

Resultaten van de openbare raadpleging

Slechts één instelling maakte opmerkingen naar aanleiding van deze raadpleging. De opmerkingen betreffen mogelijke toekomstige plannen en programma’s van havenactiviteiten en de vraag om in het uitwerken van de actiepunten met betrekking tot het beheer van de beschermde mariene gebieden hier rekening mee te houden. Hoewel de gemaakte opmerkingen relevant zijn, is het niet nodig om de tekst van de beleidsplannen aan te passen. Ten eerste, wat plannen en programma’s betreft die een mogelijk significant effect kunnen hebben op Natura 2000 gebieden, voorziet de wetgeving al de procedure die moet worden gevolgd. Ten tweede voorziet het ontwerp van beleidsplannen reeds in de  oprichting van socio-economische adviesraden om het maatregelenprogramma voor te bereiden. 

Goedkeuring van het plan

Op 25 juli 2009 werden de beleidsplannen voor de mariene beschermde gebieden op zee door Staatssecretaris Etienne Schouppe goedgekeurd.

Download de Beleidsplannen beschermde mariene gebieden in het Belgische deel van de Noordzee (.PDF)

Download het volledige verslag van de openbare raadpleging (.PDF)