Op dit moment onderzoeken we de opmerkingen die we ontvingen tijdens de openbare raadpleging. Zodra de instandhoudingsdoelstellingen en beheerplannen worden aangenomen, publiceren we ze op deze webpagina, samen met een korte beschrijving van hoe we rekening hebben gehouden met de resultaten van de raadpleging. Deze publicatie is gepland uiterlijk 6 maanden na het einde van de openbare raadpleging.

Van 9 februari 2023 tot en met 9 april 2023 organiseert de dienst Marien Milieu van de FOD Volksgezondheid een openbare raadpleging over het ontwerp van de instandhoudingsdoelstellingen en de beheerplannen voor de Vlakte van de Raan. Zo krijg je de kans om je mening te geven en kunnen wij hier rekening mee houden bij het uitwerken van de definitieve doelstellingen en plannen.

Context 

De Europese Habitat- en Vogelrichtlijn verplicht de lidstaten beschermde gebieden (Natura 2000-gebieden) in te stellen voor de bescherming van habitats en soorten. In het Belgische deel van de Noordzee is 37% als Natura 2000-gebied aangewezen.

Het marien ruimtelijk plan (MRP) 2020-2026 voorziet in de aanduiding van het habitatrichtlijngebied ‘Vlakte van de Raan’, aan de Nederlandse grens. Dit gebied zal bijdragen aan de bescherming van de zandbanken, de banken van schelpkokerwormen en de fint.

Om tot een goed beheer te komen, voorziet het koninklijk besluit van 27 oktober 2016 betreffende de procedure tot aanduiding en beheer van de mariene beschermde gebieden dat er instandhoudingsdoelstellingen en beheerplannen vastgesteld worden. Deze instandhoudingsdoelstellingen en beheerplannen geven aan wat er binnen de Vlakte van de Raan nagestreefd en ondernomen wordt om de ‘gunstige staat van instandhouding’ voor de beschermde habitats en soorten te herstellen of te behouden.  Kaart 'Natuurbescherming' uit de brochure ‘Er beweegt wat op zee. Het marien ruimtelijk plan 2020-2026’
 

In het ontwerp ‘Instandhoudingsdoelstellingen voor Natura 2000 in het Belgische deel van de Noordzee – aanvulling Vlakte van de Raan’ zijn voor de te beschermen habitats en soorten overkoepelende doelen beschreven. Die krijgen, waar mogelijk, verdere invulling door concrete, operationele instandhoudingsdoelstellingen. Het ontwerp ‘Beheerplannen voor Natura 2000 in het Belgische deel van de Noordzee (2022-2027) – aanvulling Vlakte van de Raan’ geeft een overzicht van de verschillende maatregelen die reeds genomen zijn en van de acties die in de komende jaren uitgevoerd moeten worden. 

Jouw mening telt !

Het ontwerp van de instandhoudingsdoelstellingen en het ontwerp van de beheerplannen voor de Vlakte van de Raan kan je hier downloaden.

Je kan bijdragen aan het plan door ons je opmerkingen over het ontwerp te bezorgen:

  • bij voorkeur per e-mail naar mieke.degloire@health.fgov.be, met de vermelding ‘raadpleging instandhoudingsdoelstellingen en beheerplannen voor de Vlakte van de Raan’;
  • of per post, met op de omslag de vermelding ‘raadpleging over de instandhoudingsdoelstellingen en beheerplannen voor de Vlakte van de Raan’:
    FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
    DG Leefmilieu - Dienst Marien Milieu 
    Galileelaan, 5 bus 2
    1210 Brussel

Het is belangrijk om bij elke schriftelijke opmerking duidelijk te verwijzen naar de titel of het specifieke onderdeel van het ontwerp waarop ze betrekking heeft.

De opmerkingen moeten uiterlijk op 9 april 2023 om 16 u. ingediend zijn.

Bij het opstellen van de definitieve instandhoudingsdoelstellingen en beheerplannen houden we rekening met de ontvangen opmerkingen tijdens de openbare raadpleging.
 
Zodra de instandhoudingsdoelstellingen per ministerieel besluit zijn aangenomen en de beheerplannen zijn goedgekeurd, publiceren we ze op deze webpagina. We zullen ook toelichten hoe we met de resultaten van de raadpleging rekening hebben gehouden en hoe we de instandhoudingsdoelstellingen en de beheerplannen hebben aangepast.
Alvast hartelijk dank voor je inbreng!
 
Voor meer informatie, zie Natuurbescherming en herstel