Van 12 mei 2021 tot en met 10 juli 2021 organiseerde de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu een openbare raadpleging over het ontwerp van het Belgisch nationaal actieplan « One Health » voor de bestrijding van antimicrobiële resistentie (AMR).

De antimicrobiële resistentie is één van de grootste bedreigingen voor de huidige en toekomstige volksgezondheid. Het Belgisch nationaal actieplan steunt op de drie pijlers van de gezondheid (de gezondheid van de mens, de gezondheid van het dier en de gezondheid van het leefmilieu) en stelt concrete acties voor om op globale en gecoördineerde wijze tegen AMR te strijden.

Resultaten van de openbare raadpleging
 
In totaal werden 14 reacties ontvangen. Er zijn opmerkingen ontvangen uit de private, de ziekenhuis-, de vrijwilligers- en de academische sector. De algemene ontvangst van het ontwerpplan en met name de "One Health"-aanpak werd door de respondenten zeer positief beoordeeld.
 
Na afloop van de raadplegingsperiode werden de ontvangen opmerkingen en de voorstellen bestudeerd. In het plan zijn tekstuele verbeteringen aangebracht met het oog op een grotere nauwkeurigheid en een betere structuur.
 
Inhoudelijke opmerkingen werden in het nationale AMR-plan opgenomen indien zij relevant en onmiddellijk uitvoerbaar werden geacht in het kader van het actieplan AMR 2020-2024. Sommige van de uit de openbare raadpleging resulterende voorstellen moeten door de betrokken werkgroepen of instanties op hun haalbaarheid worden getoetst. Op basis hiervan kunnen zij dan worden uitgevoerd, aangezien het plan voorziet in de mogelijkheid om op elk moment nieuwe acties toe te voegen, afhankelijk van de behoeften die tijdens het programma worden vastgesteld. Voorstellen met aanzienlijke gevolgen voor de begroting zullen worden beoordeeld in het kader van de ontwikkeling van het volgende actieplan voor 2025-2029.
 
Goedkeuring van het plan
 
Het Belgisch nationaal actieplan “One Health” voor de bestrijding van antimicrobiële resistentie dat werd aangepast in functie van de opmerkingen geformuleerd bij de raadpleging werd ter goedkeuring voorgelegd aan de leiden van Interministeriële Conferentie Volksgezondheid en de Ministers bevoegd voor Landbouw, Dierwelzijn en Leefmilieu en gevalideerd op 17 november 2021.

Download het Belgisch nationaal actieplan “One Health” voor de bestrijding van antimicrobiële resistentie

Lees het volledige verslag van de openbare raadpleging

Voor meer informatie over antimicrobiële resistentie, raadpleeg www.antimicrobieleresistentie.be