Van 03/07/2022 tot en met 05/10/2022 heeft de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu een openbare raadpleging gehouden over het federaal reductieplan voor biociden (FRPB).   

Biociden worden gebruikt om schadelijke organismen te bestrijden of om goederen en materialen te beschermen. Ze komen voor in alle sectoren: ze verbeteren de hygiëne, bestrijden organismen die een plaag kunnen worden zoals ratten of bepaalde insecten, ze vallen schimmels aan, ze beschermen producten en materialen tegen bederf … . Het gebruik van biociden houdt echter ook risico’s in voor onze gezondheid en voor het milieu.

De FOD Volksgezondheid heeft een reductieplan voor biociden ontwikkeld om de risico’s van deze producten voor de gezondheid en het milieu te verminderen. Het eerste plan heeft betrekking op de periode 2023-2028. Dit plan omvat meerdere acties op het vlak van markttoezicht, het beschikbaar maken van relevante informatie voor de beroepssectoren en het publiek, sensibilisering voor een doordacht gebruik van biociden, enzovoort. Er gaat daarbij bijzondere aandacht naar de bescherming van kwetsbare groepen.
 
Resultaten van de openbare raadpleging (verklaring) 
 
Dit is de verklaring zoals bedoeld in de wet van 13/02/2006 over de inspraak van het publiek op het gebied van leefmilieu.  
 De openbare raadpleging werd bekendgemaakt via een aankondiging in het Belgisch Staatsblad van 17/06/2022. De aankondiging werd ook gepubliceerd op de federale portaalsite www.belgium.be, de nationale website www.aarhus.be en de website van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu www.consult-leefmilieu.be.
 De openbare raadpleging duurde 94 dagen (van 03/07/2022 tot 05/10/2022). Opmerkingen konden schriftelijk worden ingediend (per e-mail of per post).
 
In totaal ontving de FOD 7 reacties: één gecombineerde reactie van 3 milieuverenigingen, één reactie van een sectorale organisatie (landbouw), één reactie van een vakbond, één reactie van een preventiedienst in een ziekenhuis, één reactie van een particulier en twee reacties van bedrijven.
 
Na afloop van de raadpleging hebben we de opmerkingen en voorstellen bestudeerd. We hebben tekstuele verbeteringen aangebracht om het plan nauwkeuriger te maken. Inhoudelijke opmerkingen hebben we overgenomen voor zover we ze als relevant beschouwden.
 
De belangrijkste opmerkingen gingen over:

  • het belang van informatieverstrekking, doeltreffende sensibilisatie en opleiding;
  • het gebrek aan meetbare doelstellingen;
  • het (schijnbare) gebrek aan overeenstemming met andere beleidsplannen voor de bescherming van de gezondheid en het milieu;
  • het belang van het overleg met de belanghebbende partijen;
  • het gebrek aan duidelijkheid van sommige maatregelen.
 

We hebben de volgende wijzigingen aangebracht aan het plan:

  • een nieuwe structuur, die de verschillende assen van het plan om de risico's van biociden te beperken beter weergeeft;
  • de toevoeging van expliciete links naar andere plannen en beleidsmaatregelen (meer bepaald inzake hormoonverstorende stoffen en de ontwikkeling van antimicrobiële resistentie);
  • de toevoeging van een actie inzake neonicotinoïden, een actie inzake hormoonverstorende stoffen en een actie inzake antimicrobiële resistentie (AMR) door het gebruik van biociden;
  • de intrekking van een maatregel (8.2) over de observatie van de biocidenmarkt;
  • het herformuleren van acties om ze duidelijker te maken. 

 Een analyse van de resultaten  geeft een overzicht van alle ontvangen opmerkingen en onze antwoorden hierop. Deze geeft weer hoe we hiermee rekening hebben gehouden en het plan hebben aangepast. 
 
Definitieve versie van het plan
 
De Ministerraad heeft het plan op 3 maart 2023 goedgekeurd. Het Koninklijk besluit van 26 oktober 2023 tot vaststelling van het federaal reductieplan biociden werd op 14 december 2023 gepubliceerd.
Meer over het reductieplan : raadpleeg de website biocide.be/nl/veiligheid-en-milieu/reductieplan.