Op dit moment onderzoeken we de opmerkingen die we ontvingen tijdens de openbare raadpleging. Zodra het plan/programma/strategie wordt aangenomen, publiceren we het/ze op deze webpagina, samen met een korte beschrijving van hoe we rekening hebben gehouden met de resultaten van de raadpleging. Deze publicatie is gepland uiterlijk 6 maanden na het einde van de openbare raadpleging.

Van 05/07/2022 tot en met 03/10/2022 organiseert de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu een openbare raadpleging over het ontwerp van het federaal reductieplan voor biociden. 

Biociden worden gebruikt om schadelijke organismen te bestrijden of om producten en materialen te beschermen. Producten voor bescherming van planten en teelten zijn geen biociden, maar behoren tot de gewasbeschermingsmiddelen. Biociden zijn veelgebruikt in tal van sectoren: ze verbeteren de hygiëne, bestrijden organismen die een ongewenste plaag kunnen worden, zoals ratten of bepaalde insecten, pakken schimmels aan, beschermen producten en materialen tegen bederf … Tegelijk houdt het gebruik van biociden risico’s in voor onze gezondheid en het milieu.   

Het federaal reductieplan voor biociden (FRPB) voor de periode 2022-2030 bestaat uit een reeks acties met als doel het beperken van de impact van biociden op het leefmilieu en de volksgezondheid. Bijzondere aandacht gaat naar de bescherming van kwetsbare groepen.  

Dit plan bevat verschillende acties voor toezicht op de markt, het beschikbaar maken van relevante informatie voor de professionele sectoren en het publiek, het sensibiliseren en stimuleren van verstandig gebruik van biociden, ... 

Jouw mening telt!  

U kan het ontwerp van het federaal reductieplan voor biociden hier downloaden.  

Om het plan nog te verbeteren, nodigen we u uit om ons uw opmerkingen en bijdragen over het ontwerp te bezorgen aan de hand van dit document met de verschillende acties in het plan. U kan het document downloaden en uw bemerkingen toevoegen per onderdeel van het ontwerpplan.

  • Het document met uw bemerkingen kan u per e-mail insturen naar info.biocides@health.fgov.be met vermelding van “raadpleging FRPB” 
  • of per post, met op de omslag de vermelding “raadpleging FRPB” naar:  

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu 
DG Leefmilieu - Dienst Biociden 
Galileelaan, 5 bus 12 
1210 Brussel 

Gelieve bij elke opmerking duidelijk te verwijzen naar de titel of het specifieke onderdeel van het ontwerp waarop ze betrekking heeft. 

De opmerkingen moeten uiterlijk op 03/10/2022 in ons bezit zijn.  

Bij het opstellen van het definitieve plan houden we rekening met de ontvangen reacties en opmerkingen. 

Zodra het plan wordt aangenomen, publiceren we het op deze webpagina. Wij zullen ook meedelen op welke manier de resultaten van de raadpleging in rekening werden gebracht en hoe het plan is aangepast. 

Alvast hartelijk dank voor je inbreng! 

Voor meer informatie over biociden, raadpleeg biocide.be (zie Veiligheid en milieu, Reductieplan, of Publicaties : Jaarverslag)