Op dit moment onderzoeken we de opmerkingen die we ontvingen tijdens de openbare raadpleging. Zodra het plan wordt aangenomen publiceren we het op deze website, samen met een toelichting van hoe we rekening hebben gehouden met de resultaten van de raadpleging. Dit is voorzien uiterlijk 6 maanden na het einde van de openbare raadpleging.

Van 17 december 2021 tot en met 14 februari 2022 organiseert de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu een openbare raadpleging over het ontwerp van het nationaal actieplan hormoonverstoorders (NAPED).

Hormoonverstoorders (HV's) vormen een grote uitdaging voor de volksgezondheid. Deze chemische stoffen zijn overal, zowel in onze omgeving (water, bodem, lucht) als in de producten die we dagelijks gebruiken (voeding, speelgoed, bouwmateriaal, cosmetica,  textiel, elektronische apparaten, enz.). Blootstelling aan HV’s heeft ernstige gevolgen voor de gezondheid en het milieu doordat deze  stoffen het hormonale systeem van mensen en dieren ontregelen.

Dit eerste nationaal actieplan hormoonverstoorders (NAPED) zal in 2022 van start gaan en in december 2026 aflopen. Het vindt zijn  oorsprong in het Informatierapport over HV’s waarover de Senaat in 2018 heeft gestemd.

De doelstellingen ervan zijn:
- een algemeen en samenhangend kader tot stand brengen om de blootstelling aan HV’s in België te verminderen en de gezondheid en  het milieu beter te beschermen,
- de zichtbaarheid van deze acties verbeteren

Het NAPED werkt rond 3 prioritaire pijlers:
- Preventie;
- Reglementering;
- Wetenschappelijk onderzoek.

De dimensie "preventie" omvat verschillende acties om de overheid, de politiek, de bevolking, stakeholders en de bedrijfswereld te informeren en bewust te maken van het belang van dit thema. Het aspect "reglementering" groepeert de acties die het juridisch kader versterken om HV’s beter uit ons leven te bannen en kwetsbare bevolkingsgroepen beter te beschermen. De oriëntatie "onderzoek” omvat diverse acties om de studies over HV’s verder te zetten (eigenschappen, aanwezigheid), deze te inventariseren en de ontwikkeling te bevorderen van nieuwe, op Europees niveau geharmoniseerde methoden voor de identificatie van deze stoffen.

Uw mening telt!
Deze openbare raadpleging biedt u de mogelijkheid om u uit te spreken over de prioriteiten en de middelen die in dit plan zijn gedefinieerd om de maatschappelijke uitdagingen aan te gaan die ons door HV’s worden opgelegd. U kunt hier het Ontwerp van Nationaal actieplan Hormoonverstoorders raadplegen.

Het ontwerpplan zal worden aangepast op basis van de ontvangen opmerkingen. Om het plan nog te verbeteren, nodigen we u uit om ons uw opmerkingen en bijdragen over het ontwerp te bezorgen:

  • door deze online vragenlijst in te vullen. Opgelet: als u de raadpleging onderbreekt voor het einde van de vragenlijst worden uw commentaren niet bewaard.
  • of per mail via actions_endocrine_disruptors@health.fgov.be, met vermelding van « raadpleging NAPED »
  • of per post, met op de omslag de vermelding « raadpleging NAPED » naar:

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu DG Leefmilieu
Dienst REACH
Galileelaan 5, bus 2
1210 Brussel

Gelieve per schriftelijke opmerking duidelijk te verwijzen naar de titel of het specifieke onderdeel van het ontwerp waarop ze betrekking heeft. De opmerkingen moeten uiterlijk op 14/02/2022 om 17u in ons bezit zijn.

Bij het opstellen van het definitieve plan houden we rekening met de ontvangen reacties tijdens de openbare raadpleging.

Zodra het plan wordt aangenomen publiceren we het op deze website, samen met een verklaring die samenvat hoe rekening werd gehouden met de resultaten van de raadpleging.

Alvast hartelijk dank voor uw inbreng!

Voor meer informatie over hormoonverstoorders, raadpleeg https://www.health.belgium.be/nl/hormoonverstoorders