Van 17 december 2021 tot en met 14 februari 2022 heeft de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu een openbare raadpleging georganiseerd over het ontwerp van het nationaal actieplan hormoonverstoorders (NAPED).

Hormoonverstoorders (HV's) vormen een grote uitdaging voor de volksgezondheid. Deze chemische stoffen zijn overal, zowel in onze omgeving (water, bodem, lucht) als in de producten die we dagelijks gebruiken (voeding, speelgoed, bouwmateriaal, cosmetica,  textiel, elektronische apparaten, enz.). Blootstelling aan HV’s heeft ernstige gevolgen voor de gezondheid en het milieu doordat deze  stoffen het hormonale systeem van mensen en dieren ontregelen.

Dit eerste nationaal actieplan hormoonverstoorders (NAPED) zal in 2022 van start gaan en in december 2026 aflopen. Het vindt zijn  oorsprong in het Informatierapport over HV’s waarover de Senaat in 2018 heeft gestemd.

De doelstellingen ervan zijn:

 • een algemeen en samenhangend kader tot stand brengen om de blootstelling aan HV’s in België te verminderen en de gezondheid en  het milieu beter te beschermen,
 • de zichtbaarheid van deze acties verbeteren

Het NAPED werkt rond 3 prioritaire pijlers:

 • Preventie;
 • Reglementering;
 • Wetenschappelijk onderzoek.

De dimensie "preventie" omvat verschillende acties om de overheid, de politiek, de bevolking, stakeholders en de bedrijfswereld te informeren en bewust te maken van het belang van dit thema. Het aspect "reglementering" groepeert de acties die het juridisch kader versterken om HV’s beter uit ons leven te bannen en kwetsbare bevolkingsgroepen beter te beschermen. De oriëntatie "onderzoek” omvat diverse acties om de studies over HV’s verder te zetten (eigenschappen, aanwezigheid), deze te inventariseren en de ontwikkeling te bevorderen van nieuwe, op Europees niveau geharmoniseerde methoden voor de identificatie van deze stoffen.

Resultaten van de openbare raadpleging (verklaring)
 
Dit is de verklaring zoals bedoeld in de wet van 13/02/2006 over de inspraak van het publiek op het gebied van leefmilieu.
 
De openbare raadpleging werd bekendgemaakt via een aankondiging in het Belgisch Staatsblad van 01/12/2021. De aankondiging werd ook gepubliceerd op de federale portaalsite www.belgium.be, de nationale website www.aarhus.be en ook op de website van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu www.consult-leefmilieu.be.
 
De openbare raadpleging duurde 60 dagen (van 17 december 2021 tot en met 14 februari 2022). De opmerkingen konden schriftelijk worden ingediend (webformulier,  e-mail of post).
 
In totaal ontvingen we 340 opmerkingen van 90 vertegenwoordigers van organisaties of privépersonen (23 vertegenwoordigers van organisaties en 67 privépersonen).
 
Na afloop van de raadpleging hebben we de opmerkingen en voorstellen bestudeerd. We hebben tekstuele verbeteringen aangebracht om het plan nauwkeuriger te maken. Inhoudelijke opmerkingen hebben we overgenomen voor zover we ze als relevant beschouwden.
 
De belangrijkste opmerkingen gingen over:

 • de bestaande wetenschappelijke context en regelgeving,
 • de instrumenten voor het toezicht op en de evaluatie van het actieplan,
 • een mogelijke verbetering van bepaalde actiebladen.

Op basis van al deze opmerkingen werd het NAPED aangepast en voltooid. We hebben de volgende wijzigingen aangebracht:

 • contextualisering van de kwestie,
 • de invoering van nieuwe rubrieken in het document (samenvatting, FAQ, bijlagen),
 • de verbetering van het inleidende gedeelte,
 • de toevoeging van nieuwe informatie binnen de zes actiebladen die voor elk zwaartepunt worden voorgesteld.

Een analyse van de resultaten geeft een overzicht van alle ontvangen opmerkingen en onze antwoorden hierop. Deze geeft dus weer hoe we hiermee rekening hebben gehouden en het NAPED hebben aangepast.
 
Definitieve versie van het plan
 
De Gemengde Interministeriële Conferentie voor het Leefmilieu en de Gezondheid (GICLG) heeft het actieplan op 20 juni 2022 goedgekeurd.
 
Voor meer informatie over hormoonverstoorders, raadpleeg de website van de FOD Volksgezondheid: https://www.health.belgium.be/nl/hormoonverstoorders