Van 21 november 2022 tot en met 20 januari 2023 organiseert de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu een openbare raadpleging over het ontwerp van het vierde nationaal implementatieplan van het Verdrag van Stockholm inzake persistente organische verontreinigende stoffen. Zo krijg je de kans om je mening te geven en kunnen wij hier rekening mee houden bij het uitwerken van het definitieve plan.
 
POP’s zijn uiterst giftig voor mens en milieu. Ze stapelen zich op in de vetweefsels van levende organismen en kunnen via moedermelk en eieren worden doorgegeven. Ze zijn gedurende jaren of zelfs decennia persistent en verspreiden zich over lange afstanden, waardoor ze zones ver van hun bron van herkomst besmetten.

Context
 
Het Verdrag van Stockholm van 2001 inzake POP’s is een internationale overeenkomst om de productie of het gebruik van bepaalde chemisch verontreinigende stoffen te beperken of te verbieden en de onbedoelde vorming en uitstoot van andere chemische stoffen te beperken of te beëindigen.
 
De toetreding van België tot het Verdrag van Stockholm heeft geleid tot de ontwikkeling van een nationaal implementatieplan voor het Verdrag van Stockholm inzake persistente organische verontreinigende stoffen. Het nationale plan moet regelmatig worden bijgewerkt om rekening te houden met wijzigingen en de toevoeging van nieuwe POP’s aan het verdrag. In dit kader is het ontwerp van het vierde nationaal implementatieplan van het Verdrag van Stockholm inzake POP’s opgesteld. Het verdrag is namelijk gewijzigd tijdens de 8e en 9e Conferentie van de Partijen (COP), die respectievelijk in 2017 en 2019 werden gehouden.
 
Tijdens de COP-8 werd beslist de bijlagen A en C van het Verdrag te wijzigen door decabroomdifenylether (commercieel mengsel, c-decaBDE) en gechloreerde paraffines met een korte keten (SCCP's) in bijlage A op te nemen met specifieke vrijstellingen, en de opneming van hexachloorbutadieen (HCBD) verder uit te breiden naar zowel bijlage A als bijlage C. Tijdens de COP-9 zijn verdere beslissingen genomen om dicofol (zonder vrijstellingen) en perfluoroctaanzuur (PFOA), zijn zouten en met PFOA verwante verbindingen (met specifieke vrijstellingen) aan bijlage A van het Verdrag toe te voegen.
 
Zowel de federale als de gewestelijke overheden zijn bevoegd om beslissingen te nemen in de materies bedoeld in het Verdrag van Stockholm. Bijgevolg is de uitwerking van het vierde nationale implementatieplan van dit Verdrag het resultaat van de samenwerking van de gewestelijke en federale overheden. Het geeft een geactualiseerd overzicht van de programma’s en acties op federaal en regionaal vlak ten aanzien van een vermindering van POP’s.

Het vierde nationale implementatieplan van het Verdrag van Stockholm bevat de referentiegegevens van België en schetst het institutioneel, politiek en reglementair kader voor POP’s op Europees, federaal en regionaal niveau. Het beschrijft ook de stand van zaken op federaal en regionaal niveau, en meer specifiek de resultaten van menselijke- en milieumonitoring, inspecties en procedures voor geleidelijke afschaffing. Ten slotte omvat het plan de maatregelen op federaal niveau en de aanvullende maatregelen van het Vlaams, Waals en Brussels Hoofdstedelijk Gewest.


Jouw mening telt !

Het ontwerp van het vierde nationaal implementatieplan van het Verdrag van Stockholm inzake persistente organische verontreinigende stoffen kan je hier downloaden

Je kan bijdragen aan het plan door ons je opmerkingen over het ontwerp te bezorgen:

 
  • bij voorkeur per mail via consultation.pop@health.fgov.be met vermelding van ‘raadpleging POP’s’
  • of per post, met op de omslag de vermelding ‘raadpleging POP’s’ naar :
    FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
    DG Leefmilieu - Dienst MRBC
    Galileelaan, 5 bus 2
    1210 Brussel
 

Het is belangrijk om bij elke schriftelijke opmerking duidelijk te verwijzen naar de titel of het specifieke onderdeel van het ontwerp waarop ze betrekking heeft.

De opmerkingen moeten uiterlijk op 20 januari 2023 om 16.00 uur ingediend zijn.

Bij het opstellen van het definitieve plan houden we rekening met de ontvangen opmerkingen tijdens de openbare raadpleging.

Zodra het plan is goedgekeurd, publiceren we het op deze webpagina. We zullen ook toelichten hoe we met de resultaten van de raadpleging rekening hebben gehouden en hoe we het plan hebben aangepast.

Alvast hartelijk dank voor je inbreng!

Voor meer informatie, zie ‘Het beheer van POP’s in België’