Van 21 november 2022 tot en met 20 januari 2023 heeft de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu een openbare raadpleging gehouden over het vierde nationaal implementatieplan van het Verdrag van Stockholm inzake persistente organische verontreinigende stoffen (POP’s).  

POP’s zijn uiterst giftig voor mens en milieu. Ze stapelen zich op in de vetweefsels van levende organismen en kunnen via moedermelk en eieren worden doorgegeven. Ze zijn gedurende jaren of zelfs decennia persistent en verspreiden zich over lange afstanden, waardoor ze zones ver van hun bron van herkomst besmetten.

Context

Het Verdrag van Stockholm van 2001 inzake persistente organische verontreinigende stoffen is een internationale overeenkomst die tot doel heeft de productie of het gebruik van bepaalde chemische verontreinigende stoffen, te beperken of te verbieden en de onbedoelde vorming en uitstoot van andere chemische stoffen te beperken of te beëindigen.  

De toetreding van België tot het Verdrag van Stockholm heeft geleid tot de ontwikkeling van een nationaal implementatieplan voor het Verdrag van Stockholm inzake persistente organische verontreinigende stoffen.   

Het vierde nationale implementatieplan van het Verdrag van Stockholm bevat de referentiegegevens van België en schetst het institutioneel, politiek en reglementair kader voor POP’s op Europees, federaal en regionaal niveau.  

 Het beschrijft ook de stand van zaken op federaal en regionaal niveau, en meer specifiek de resultaten van menselijke- en milieumonitoring, inspecties en procedures voor geleidelijke afschaffing.   

  Ten slotte omvat het plan de maatregelen op federaal niveau en de aanvullende maatregelen van het Vlaams, Waals en Brussels Hoofdstedelijk Gewest.   

Resultaten van de openbare raadpleging (verklaring) 

Het gaat om de verklaring zoals bedoeld in de wet van 13 februari 2006 over de inspraak van het publiek op het gebied van leefmilieu.  

De openbare raadpleging werd bekendgemaakt via een aankondiging in het Belgisch Staatsblad van 3 november 2022. De aankondiging werd ook gepubliceerd op de federale portaalsite www.belgium.be, de nationale website www.aarhus.be en de website van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

De openbare raadpleging duurde 60 dagen (van 21 november 2022 tot 20 januari 2023). De opmerkingen konden schriftelijk worden ingediend (per e-mail of post). 

Er werden geen opmerkingen ontvangen. 

Definitieve versie van het plan 

De Interministeriële Conferentie Leefmilieu heeft het vierde nationaal implementatieplan van het Verdrag van Stockholm inzake persistente organische verontreinigende stoffen  op 8 februari 2023 goedgekeurd. 

Voor meer informatie, zie  ‘Het beheer van POP’s in België’