Deze openbare raadpleging is afgelopen. We hebben geen opmerkingen ontvangen. 

Van 15 juni tot en met 14 september 2021 organiseert de Dienst Marien Milieu van de FOD Volksgezondheid een openbare raadpleging over het ontwerp van ‘Nederlands Waterprogramma 2022-2027’, voor rekening van de Nederlandse overheid. Zo krijgt het Belgische publiek de kans om zijn mening te geven over dit Nederlandse programma en kan de Nederlandse overheid hiermee rekening houden bij het uitwerken van het definitieve programma.
 
Dit ontwerp geeft de hoofdlijnen weer van het nationale Nederlandse waterbeleid en de uitvoering ervan in de rijkswateren en -vaarwegen. Zo voert het onder andere de Europese richtlijnen betreffende de Mariene Ruimtelijke Planning, de Mariene Strategie, de Kaderrichtlijn Water en Natura 2000 uit.
 
De volgende ontwerpteksten liggen ter inzage:

• Ontwerp Nationaal Water Programma 2022 – 2027, met de volgende bijlagen:

  • Ontwerp stroomgebiedbeheerplannen voor de Nederlandse delen van de stroomgebiedsdistricten Rijn, Maas, Schelde en Eems 2022 – 2027 (Kaderrichtlijn Water);
  • Ontwerp overstromingsrisicobeheerplan voor de Nederlandse delen van de stroomgebiedsdistricten Rijn, Maas, Schelde en Eems 2022 – 2027 (Richtlijn Overstromingsrisico’s);
  • Ontwerp Programma Noordzee 2022 – 2027, inclusief het programma van maatregelen voor de Kaderrichtlijn Mariene Strategie (Mariene Strategie Deel 3).

Voor het Ontwerp Nationaal Water Programma 2022 – 2027 en de bijlagen zijn ook een planmilieueffectrapport (Wet milieubeheer) en een Passende beoordeling (Wet natuurbescherming) opgesteld.

De Dienst Marien Milieu organiseert deze openbare raadpleging in navolging van de beslissing van de minister van Noordzee, Vincent Van Quickenborne, dat dit Nederlands programma niet te verwaarlozen effecten kan hebben op het mariene milieu in de Belgische zeegebieden.

Jouw mening telt!
Het ganse dossier vind je, in het Nederlands, op deze weblink van het Nederlandse ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
 
Via deze link kan je alle relevante documenten over dit dossier raadplegen, waaronder de vertaling van de samenvatting van het milieueffectenrapport in het Frans.

We nodigen je uit om ons je opmerkingen over het ontwerp van ‘Nederlands Waterprogramma 2022-2027’ en de bijlagen te bezorgen:

 
  • bij voorkeur per e-mail via marien.milieu.marin@health.fgov.be, met de vermelding ‘raadpleging Nederlands Waterprogramma 2022-2027’    
  • per post, met op de omslag de vermelding ‘raadpleging Nederlands Waterprogramma 2022-2027’ naar:

 
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
DG Leefmilieu – Dienst Marien Milieu
Galileelaan 5/2
1210 Brussel
 
Gelieve per schriftelijke opmerking duidelijk te verwijzen naar de titel of het specifieke onderdeel van het ontwerp waarop ze betrekking heeft.

Deze opmerkingen moeten uiterlijk op 14 september 2021 in ons bezit zijn.

Vervolgens stuurt de minister van Noordzee de verzamelde opmerkingen en adviezen naar de Nederlandse bevoegde autoriteiten.
 
Je kan er ook voor kiezen om rechtstreeks deel te nemen aan de Nederlandse consultatie via deze  weblink.

Alvast bedankt voor je inbreng!