Deze openbare raadpleging werd afgesloten op 27 juni 2019. Op dit moment onderzoeken we de opmerkingen die we ontvingen. Zodra het plan wordt aangenomen, publiceren we het op deze website. Daarnaast zullen we een samenvatting geven van de resultaten van de raadpleging en hoe hiermee werd rekening gehouden.

Van 28 december 2018 tot en met 27 juni 2019 organiseert de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu een openbare raadpleging over de voorbereiding van het derde beheersplan voor de Belgische kustwateren. Het gaat om de tijdslijn en de belangrijkste waterbeheerkwesties voor het stroomgebiedsdistrict van de Schelde.

De Belgische kustwateren maken deel uit van het stroomgebiedsdistrict van de Schelde. Ze zijn sterk afhankelijk van de maatregelen rond de Schelde om een goede milieutoestand van het water te bereiken.

De Belgische federale overheid is bevoegd voor het beheer van de Belgische kustwateren. Ze heeft een tijdslijn opgesteld die de verschillende fasen in de voorbereiding van het derde beheersplan voor de Belgische kustwateren omschrijft, en een overzicht van de belangrijkste waterbeheerkwesties.

Die verplichting vloeit voort uit de Kaderrichtlijn Water die in 2000 door de Europese Unie werd goedgekeurd en tot doel heeft een goede toestand van alle waterlichamen (rivieren, meren, kust- en overgangswateren en grondwater) te behouden.

Het eerste beheersplan voor de Belgische kustwateren werd goedgekeurd op 7 december 2009 en het tweede plan op 22 december 2015. De beheersplannen moeten om de zes jaar worden herzien. Het derde beheersplan voor de Belgische kustwateren zou in 2021 goedgekeurd moeten worden en in 2022 van start gaan. Het zal in 2021 ter openbare raadpleging worden voorgelegd. Om dit plan in de best mogelijke omstandigheden te kunnen voorbereiden, worden de tijdslijn, het werkprogramma en het tussentijds overzicht van de belangrijkste waterbeheerkwesties voorgelegd aan het publiek.

Uw mening telt!

U kunt de tijdslijn en de belangrijkste waterbeheerkwesties voor het stroomgebiedsdistrict van de Schelde hier downloaden.

We nodigen u uit om ons uw opmerkingen en bijdragen hierover te bezorgen:

  • naar marie-christine.lahaye@milieu.belgie.be, met vermelding van “Raadpleging Tijdslijn en Kwesties - District Schelde – Belgische kustwateren”
  • of per post, met op de omslag de vermelding “Raadpleging Tijdslijn en Kwesties – District Schelde – Belgische kustwateren” naar:

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
DG Leefmilieu - Dienst Marien Milieu
Victor Hortaplein 40, bus 10
1060 Brussel

Gelieve per schriftelijke opmerking duidelijk te verwijzen naar de titel of het specifieke onderdeel van het document waarop ze betrekking heeft.

De opmerkingen moeten uiterlijk op 27 juni 2019 in ons bezit zijn.

Bij het opstellen van het definitieve document houden we rekening met de ontvangen reacties tijdens de openbare raadpleging.

Alvast hartelijk dank voor uw inbreng!

Meer info over de Kaderrichtlijn Water