Van 28 december 2018 tot en met 27 juni 2019 organiseerde de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu een openbare raadpleging over de voorbereiding van het derde beheerplan voor de Belgische kustwateren. Het gaat om de tijdslijn en de belangrijkste waterbeheerkwesties voor het stroomgebiedsdistrict van de Schelde.

De Belgische kustwateren maken deel uit van het stroomgebiedsdistrict van de Schelde. Ze zijn sterk afhankelijk van de maatregelen rond de Schelde om een goede milieutoestand van het water te bereiken.

De Belgische federale overheid is bevoegd voor het beheer van de Belgische kustwateren. Ze heeft een tijdslijn opgesteld die de verschillende fasen in de voorbereiding van het derde beheerplan voor de Belgische kustwateren omschrijft, en een overzicht van de belangrijkste waterbeheerkwesties.

Die verplichting vloeit voort uit de Kaderrichtlijn Water die in 2000 door de Europese Unie werd goedgekeurd en tot doel heeft een goede toestand van alle waterlichamen (rivieren, meren, kust- en overgangswateren en grondwater) te behouden.

Het eerste beheerplan voor de Belgische kustwateren werd goedgekeurd op 7 december 2009 en het tweede plan op 22 december 2016. De beheerplannen moeten om de zes jaar worden herzien. Om het derde beheerplan in de best mogelijke omstandigheden te kunnen voorbereiden, werden de tijdslijn en de belangrijkste waterbeheerkwesties voorgelegd aan het publiek. Twee instellingen reageerden: het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) en de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW). Deze reacties zijn opgenomen in het ontwerp van het derde stroomgebiedsbeheerplan voor de Belgische kustwateren. Over dit plan loopt van 1 maart 2021 tot en met 30 september 2021 een openbare raadpleging. De Belgische federale overheid zal het derde stroomgebiedsbeheerplan ten laatste op 22 december 2021 vaststellen. 

Meer informatie over de Kaderrichtlijn Water