Van 4 oktober tot en met 10 november 2016 organiseren de federale en de drie gewestelijke milieuadministraties voor de vijfde keer een raadpleging van het publiek over de toepassing van het Verdrag van Aarhus in België. Zowel de federale overheid als de gewesten moeten ervoor zorgen dat de bepalingen van dit verdrag worden omgezet in het recht en in het beleid. Hierover brengen zij verslag uit, elk voor wat hun bevoegdheden betreft, in een afzonderlijk rapport dat zij moeten overmaken aan de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties (UNECE). Vooraf moeten ze echter een openbare raadpleging organiseren over deze verschillende rapporten.

De verschillende rapporten zijn van 4 oktober tot en met 10 november 2016 raadpleegbaar op de volgende websites:

U vindt er meer uitleg over hoe u uw opmerkingen op deze rapporten kwijt kunt. Alle ontvangen antwoorden worden verwerkt door de verschillende administraties. Een synthese hiervan wordt in de loop van december 2016 gepubliceerd op dezelfde websites.

In vergelijking met de vorige rapportages zijn dit de belangrijkste wijzigingen (sinds 2013):

 • Op federaal niveau:

  Er werd gewerkt aan de toegankelijkheid van de informatie via laagdrempelige campagnes over verschillende onderwerpen, via het rechtstreekse contact met het publiek op beurzen en evenementen en in de Federal Truck (een vrachtwagen waarmee federale campagnes worden gepromoot) en via de grondig herwerkte website van het DG Leefmilieu.

  De Federale Beroepscommissie voor de toegang tot milieu-informatie behandelde een groter aantal beroepen dan in de vorige periode. Wat de toegang tot de rechter betreft, wordt België momenteel aan een onderzoek onderworpen bij het Compliance Committee rond de onevenredig hoge procedurekosten die mogelijk in strijd zijn met het Verdrag van Aarhus.

 • Op niveau van het Vlaamse Gewest:

  De links naar verschillende websites en verwijzingen naar de toepasselijke regelgeving werden op verschillende plaatsen geactualiseerd. Inhoudelijk zijn de belangrijkste nieuwigheden: de actieve openbaarheid van regeringsdocumenten, de participatieregeling bij complexe projecten en de participatie bij ruimtelijke planning.

  Het rapport vermeldt ook enkele nieuwe verwachte initiatieven, zoals de omgevingsvergunning en een toegankelijkere zoekrobot voor de beslissingen van de beroepsinstantie openbaarheid van bestuur.

 • Op niveau van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

  In maart 2015 werd een nieuw onthaalloket voor het publiek opgericht binnen het informatiecentrum in de kantoren van Leefmilieu Brussel. Dit loket heeft al een groot aantal bezoekers geregistreerd. Het raadplegen van informatie via de website van Leefmilieu Brussel neemt ook voortdurend toe. 

  Wat de inspraak van het publiek betreft, werd bij de uitwerking van elk plan en programma dat door Leefmilieu Brussel gerealiseerd wordt een openbaar onderzoek georganiseerd.

 • Op niveau van het Waalse Gewest:

  Naast de wijzigingen in de wetgeving sinds het vorige rapport van 2013 bevat het Waalse rapport ook enkele opgedane ervaringen op het vlak van inspraak van het publiek naar aanleiding van raadplegingen in verschillende domeinen (o.a. lucht en klimaat, Natura 2000, afval, strategie voor duurzame ontwikkeling). Het rapport onderzoekt ook enkele moeilijkheden die de laatste drie jaar zijn opgedoken.