Van 15 mei tot en 30 juni 2008 organiseerde de dienst Marien Milieu van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu een openbare raadpleging over het voorontwerp van beleidsplannen voor de Belgische mariene beschermde gebieden.

Het publiek kon via overlegvergaderingen en schriftelijke consultaties zijn bemerkingen geven over dit voorontwerp. In totaal reageerden meer dan 30 instellingen of personen op het voorontwerp van beleidsplannen. In het algemeen ondersteunde het publiek de doelstelling van de beleidsplannen om in de mariene beschermde gebieden de bedreigde soorten, hun milieu en de bedreigde habitattypen te beschermen en zo nodig in een ‘gunstige staat van instandhouding’ te herstellen. Er is ook een brede ondersteuning om bij de verdere invulling van de maatregelen met de verschillende overheidsniveaus, sectoren en gebruikers samen te werken.

Het DG leefmilieu ontving verder opmerkingen van heel verschillende aard:

  • Opmerkingen over de impact van het beleid op economische (havens, visserij, toerisme, …) of recreatieve activiteiten;
  • Vragen naar duidelijk meetbare maatregelen voor de te beschermen habitats en soorten;
  • Suggesties ter verduidelijking van de tekst van het voorontwerp;
  • Tenslotte een aantal reacties die, hoewel ze van belang zijn voor het mariene milieu of het geïntegreerd kustzonebeheer, niet relevant waren voor het beleid met betrekking tot de mariene beschermde gebieden.

 

De opmerkingen werden in de mate van het mogelijke verwerkt in het ontwerp van beleidsplannen. Op 15 juli maakte het DG Leefmilieu het aangepaste ontwerp samen met
een advies over aan de Minister. In dit advies wordt aan de Minister gevraagd om het ontwerp beleidsplannen aan te nemen als zijn beleidsplannen voor de volgende periode van drie jaar, en om de nodige initiatieven te nemen om de voorgestelde maatregelen van de beleidsplannen binnen deze periode uit te voeren.

Download het volledige verslag van de openbare raadpleging:

Volledige verslag (.WORD)

Volledige verslag (.PDF)

Download het voorontwerp beleidsplannen mariene beschermde gebieden (.PDF).

Download het ontwerp van beleidsplannen voor mariene beschermde gebieden (.PDF) (met de verwerkte opmerkingen)