Deze openbare raadpleging werd afgesloten op 5 januari 2009. Op dit moment onderzoeken we de opmerkingen die we ontvingen. Zodra het plan wordt aangenomen, publiceren we het op deze website. Daarnaast zullen we een samenvatting geven van de resultaten van de raadpleging en hoe hiermee werd rekening gehouden.

Het geïntegreerd productbeleid (IPP) heeft tot doel de milieukwaliteit van de producten die op de markt gebracht worden, te verbeteren en de aankoop van de beste producten te bevorderen. Het IPP beoogt de integratie van de hele levenscyclus van producten (van de wieg tot aan het graf, of beter: van de wieg tot aan de wieg) en van alle betrokken actoren (producenten, consumenten, overheden, afvalbeheerders, …). Dit is een belangrijke pijler van de duurzame productie- en consumptiepatronen. Deze hebben tot doel de drie pijlers van duurzame ontwikkeling (de economische pijler, de sociale pijler en de ecologische pijler) te integreren. Uiteindelijk zou men moeten komen tot een productie en consumptie waarbij de capaciteiten van de toekomstige generaties niet aan het wankelen worden gebracht. Het komt erop aan voor economische groei te zorgen door de negatieve invloeden die te wijten zijn aan onze productie- en consumptiepatronen te beperken en tegelijk sociaal welzijn te verzekeren.

Het federale niveau zal waken over een betere integratie van actoren en middelen. Dit is een luik dat van toepassing is op alle betrokken productgroepen en op de acties voor deze groepen. De gebruikte beleidsinstrumenten zijn van uiteenlopende aard (wetgevende/normatieve instrumenten, vrijwillig gesloten overeenkomsten, economische/fiscale instrumenten, socio-communicatieve instrumenten enz.).

Zoals aanbevolen in de Europese strategie is de bevoorrechte benadering een benadering per product. Het volledige plan zal worden opgebouwd op basis van de bestaande beleidsinstrumenten (bijvoorbeeld wetgeving ecodesign, ecolabel, duurzame overheidsopdrachten), met de bedoeling ze te verbeteren, hun onderlinge samenhang te versterken, leemtes op te sporen en overlappingen te vermijden.

Zes productgamma’s werden geselecteerd (bouwproducten en -uitrusting, energieverbruikende apparatuur, producten en stoffen voor gebruik in huis/op kantoor, rollend materieel/voorzieningen, biomaterialen en biobrandstoffen, voedingswaren).

Uw mening telt!

Tot 5 januari 2009 kunt u uw mening geven over het voorontwerp van het beleidsplan ‘Producten’, zodat het nog kan worden verbeterd. Parallel daarmee zullen de adviesraden, met name de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling, de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, de Hoge Gezondheidsraad en de Raad voor het Verbruik, gevraagd worden om hun advies te geven over de tekst.

Vanaf januari zal de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu de resultaten van de publieksenquête en de adviezen van de raden verwerken en integreren. Vervolgens zal het gewijzigde ontwerp worden besproken tijdens een interkabinettenvergadering (Eerste Minister, Vice-premiers en functionele Ministers) zodat de regering het plan kan goedkeuren.

U kunt het ‘Voorontwerp federaal plan Producten 2009 – 2012: Naar een geïntegreerd productbeleid’ hier downloaden:

Naar een geïntegreerd productbeleid (.PDF)

 

We nodigen u uit om ons uw opmerkingen en bijdragen over het ontwerp te bezorgen:


FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
DG Leefmilieu - Dienst Productbeleid
Victor Hortaplein 40, bus 10
1060 Brussel

  • per fax, op het nummer 02/524 96 01


Gelieve per schriftelijke opmerking duidelijk te verwijzen naar de titel of het specifieke onderdeel van het ontwerp waarop ze betrekking heeft.
De opmerkingen moeten uiterlijk op 5 januari 2009 om 12u in ons bezit zijn.

Als u graag een gedrukte versie van het voorontwerp van plan wenst, volstaat het om ons te contacteren via carine.beukelaers@health.fgov.be of 02/524 95 46.

Zodra het plan wordt aangenomen, publiceren we het op deze website, samen met een verklaring die samenvat hoe rekening werd gehouden met de resultaten van de raadpleging.

Alvast hartelijk dank voor uw inbreng!

Voor meer informatie over productbeleid, raadpleeg www.health.fgov.be > milieu > Duurzame productie en consumptie (HTML)

Document