Deze openbare raadpleging werd afgesloten op 5 januari 2009. Op dit moment onderzoeken we de opmerkingen die we ontvingen. Zodra het plan wordt aangenomen, publiceren we het op deze website. Daarnaast zullen we een samenvatting geven van de resultaten van de raadpleging en hoe hiermee werd rekening gehouden.

Het federaal actieplan ‘Bijdrage aan de strijd tegen de luchtvervuiling 2009-2012’ vormt het vierde federaal actieplan met betrekking tot de lucht, in navolging van de plannen van 1996-1999, 2000-2003 en 2004-2007 gewijd aan ozon en de verzuring. Het actieplan 2009-2012 is het eerste geïntegreerde plan dat ingaat op verschillende vervuilende stoffen, gevolgen en diffuse en mobiele bronnen. Het heeft zowel betrekking op de bekommernis omtrent de omgevingslucht (de zogenaamde buitenlucht) als omtrent de kwaliteit van de binnenlucht. Het is de eerste keer dat fijn stof en binnenlucht op federaal niveau op een structurele en geïntegreerde manier worden besproken.

De luchtvervuilende stoffen die de federale overheid wil bestrijden zijn afkomstig uit mobiele bronnen of apparaten zoals centrale en individuele verwarmingstoestellen, de “off road” voertuigen, werf-en tuinmachines, voertuigen, brandstoffen, producten die binnenshuis worden gebruikt zoals vloer- en muurbekleding, luchtverversers, schoonmaakmiddelen enz.

In die zin is dit actieplan het derde luik van een triptiek over duurzame productie- en consumptiewijzen. Het werd opgevat in het verlengde van de twee andere luiken en vormt een aanvulling en uitdieping van het productplan en het plan duurzame overheidsopdrachten.
Dit plan is kort en beknopt, en vormt een belangrijke stap vooruit op Europees vlak. Het kadert binnen de Europese werkzaamheden en voorschriften die lopen of in voorbereiding zijn en vult ze aan daar waar de federale bevoegdheden het rechtvaardigen. België draagt zo proactief bij tot de uitwerking van evaluatie- en diagnose-instrumenten.

Wat de buitenlucht betreft, tracht het Plan ons land ook de noodzakelijke juridische basis te bezorgen om binnen de voorziene termijnen de Europese teksten om te zetten, en ook de middelen om te zorgen voor een conforme en adequate tenuitvoerlegging.

De beleidslijnen van de lidstaten inzake de binnenlucht staan nog in hun kinderschoenen. Ze beantwoorden aan een maatschappelijke realiteit waarbij steeds meer personen zich bevinden in ruimtes zoals kantoren, gemeenschappelijke of educatieve ruimtes,  woningen enz.
Kortom, al die uitdagingen samen doen een nieuwe, maar dringende nood ontstaan aan binnen- en buitenlucht van goede kwaliteit. Om die uitdaging tot een goed einde te brengen moet men de vervuilingsbronnen in de hand kunnen houden waarop de federale overheid, krachtens haar bevoegdheden, kan en moet handelen.
 
Uw mening telt!

Tot 5 januari 2009 kunt u uw mening geven over het voorontwerp van het ‘Federaal Plan ter bestrijding van de luchtvervuiling’, zodat het nog kan worden verbeterd. Parallel daarmee zullen de adviesraden, namelijk de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling, de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, de Hoge Gezondheidsraad en de Raad voor het Verbruik, gevraagd worden advies uit te brengen over de tekst.

Vanaf januari zal de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu de resultaten van de publieksenquête en de adviezen van de raden verwerken en integreren. Vervolgens zal het gewijzigde ontwerpplan tijdens een interkabinettenvergadering (Eerste Minister, Vice-premiers en functionele Ministers) worden besproken zodat de regering het plan kan goedkeuren.

U kunt het voorontwerp van het ‘Federaal Plan ter bestrijding van de luchtvervuiling’  hier downloaden:

Federale bijdrage tot de strijd tegen luchtvervuiling (.PDF)

We nodigen u uit om ons uw opmerkingen en bijdragen over het ontwerp te bezorgen:


FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
DG Leefmilieu - Dienst Productbeleid
Victor Hortaplein 40, bus 10
1060 Brussel


  • per fax, op het nummer 02/524 96 01

Gelieve per schriftelijke opmerking duidelijk te verwijzen naar de titel of het specifieke onderdeel van het ontwerp waarop ze betrekking heeft.
De opmerkingen moeten uiterlijk op 5 januari 2008 om 12u in ons bezit zijn.

Als u graag een gedrukte versie van het voorontwerp van plan wenst, volstaat het om ons te contacteren via carine.beukelaers@health.fgov.be of 02/524 95 46. 

Zodra het plan wordt aangenomen, publiceren we het op deze website, samen met een verklaring die samenvat hoe rekening werd gehouden met de resultaten van de raadpleging.

Alvast hartelijk dank voor uw inbreng!