Deze openbare raadpleging werd afgesloten op 15 maart 2009. Op dit moment onderzoekt de Nationale Cel Leefmilieu Gezondheid de ontvangen opmerkingen. Zodra het plan wordt aangenomen, wordt het gepubliceerd op de website www.nehap.be. Daarnaast zal een samenvatting worden gegeven van de resultaten van de raadpleging en hoe hiermee werd rekening gehouden.

In 1994 heeft België zich er toe verbonden de engagementen binnen het kader van de Ministeriële Conferenties Leefmilieu Gezondheid van de Wereldgezondheidsorganisatie (Europa) ten uitvoer te brengen door het opstellen van een Belgische NEHAP.
Op 10 december 2003 hebben de federale overheid, de gewesten en de gemeenschappen een samenwerkingsakkoord ondertekend dat het mogelijk maakt deze internationale verbintenissen van België ten uitvoer te brengen (Belgisch Staatsblad van 30 september 2004). De Gemengde Interministeriële Conferentie Leefmilieu-Gezondheid (GICLG, waarin alle ministers zetelen die het samenwerkingsakkoord hebben ondertekend), bepaalt de algemene pijlers bij de uitvoering en de opvolging van het NEHAP.
Het voorliggende voorontwerp van het NEHAP 2008-2013 behandelt meer specifiek projecten die als algemeen doel een daling van het aantal gevallen van ademhalingsproblemen, in de allereerste plaats bij kinderen nastreven.

U kunt het voorontwerp van het Nationaal Actieplan Leefmilieu Gezondheid fase 2008-2013 terugvinden en downloaden via www.nehap.be.