Van 29 april tot  en met 27 juni 2008 organiseerde de federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu een openbare raadpleging over het ontwerp voor een nationaal implementatieplan van het Verdrag van Stockholm inzake persistente organische verontreinigende stoffen (.PDF).

Er werden zeer weinig reacties ontvangen: één persoon heeft om nadere gegevens over de maatregelen uit het plan gevraagd. Het ging om de technische en financiële bijstand die moet worden verleend aan ontwikkelingslanden of landen met een overgangseconomie.

Het DG Leefmilieu zal deze aanvullende informatie opnemen bij de afronding van het  nationaal implementatieplan van het Verdrag van Stockholm in samenwerking met de bevoegde gewestelijke overheden.

Voor meer informatie over POP’s, raadpleeg www.health.fgov.be > milieu > chemische stoffen > Persistente Organische Verontreinigende Stoffen (POP) (HTML)