De federale minister voor leefmilieu en energie, heeft samen met handelsfederatie Comeos, ondernemerskoepels Unizo en UCM en de betrokken economische sectoren twee belangrijke sectorale akkoorden gesloten. Deze akkoorden moeten tegen 2019 het aanbod aan milieuvriendelijke producten doen toenemen en uitbreiden. Dit vooral voor detergenten en houtproducten.

De federale overheid nodigt u uit om tussen 20 december 2010 en 24 januari 2011 uw mening over deze akkoorden te geven.

U kunt het ontwerp van de akkoorden van de federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu hier downloaden.

Sectoraal akkoord hout

Sectoraal akkoord detergenten

We nodigen u uit om ons uw opmerkingen te bezorgen:

via info@health.fgov.be (Onderwerp: openbare raadpleging sectorale akkoorden)
per post:     
Jona De Leye
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
DG Leefmilieu
Victor Hortaplein 40, bus 10
1060 Brussel
 
De opmerkingen moeten in ons bezit zijn op maandag 24 januari 2010 om 11u.

Een synthese van de antwoorden wordt in de loop van februari 2011 gepubliceerd op deze website.

Alvast hartelijk dank voor uw inbreng!

Document