Lijst van 2023 geselecteerde projecten na de oproep projecten "Data Capabilities".
 

 

De oproep om projecten “Data Capabilities” in te dienen is gericht op projecten met betrekking tot het hergebruik van gezondheidsgegevens die de ambitie hebben om hun eigen ziekenhuiscontext te overschrijden.

1.   Doel van de projecten
2.   Financiering van de projecten
3.   Doelgroep
4.   Verwachte resultaten
5.   Selectie van de projecten
6.   Evaluatie
7.   Selectie en evaluatiecommissie
8.   Contracten
9.   Praktisch: formulieren, documenten

1. Doel van de projecten


Het doel van de ‘data capabilities’ projecten is de beschikbare data nuttig te maken voor beslissingen binnen de zorgcontext. We willen daarnaast ook aandacht vestigen op het hergebruik van data en aan het proces dat ruwe data zal omzetten in waardevolle informatie. We mogen niet vergeten dat alle data-analyses en informatiegebruik een kwalitatieve initiële data-invoer vereisen. Het proces van het creëren van waardevolle informatie begint met gegevensverzameling en gegevensbeheer. Het is nu al duidelijk dat het een iteratief proces zal zijn om de nodige data maturiteit te ontwikkelen.
 
Het is de bedoeling dat de succesvolle projecten op termijn zullen ingekanteld worden in de BMUC-financiering opdat de hele ziekenhuissector kan profiteren van de mature ‘data capabilities’.
 
Met het budget ‘data capabilities’ willen we de ziekenhuizen stimuleren om processen op te zetten die toelaten meer binnen een netwerk samen te werken. Een vlotte uitwisseling van gegevens tussen ziekenhuizen is een kritische succesfactor. Het is ook belangrijk dat er meer deling is van expertise en knowhow teneinde het professionalisme binnen de sector nog meer te vergroten.
De projectvoorstellen dienen gedetailleerd en SMART[1] worden beschreven. Aangezien we op zoek zijn naar reeds projecten die we men wenst uit te breiden buiten de normale ziekenhuiscontext, dient de huidige maturiteit duidelijk beschreven te worden. Daarbij is het belangrijk om de databronnen en de dataflows in kaart te brengen.
 

2. Financiering van de projecten

 
Deze projecten zullen worden gefinancierd door het Budget Financiële Middelen van 1 juli 2023 : 20 miljoen euro wordt ter beschikking gesteld van de ziekenhuissector om de ‘data capabilities’ in de ziekenhuizen verder te ontwikkelen.  Dit budget ‘data capabilities’ is bedoeld om de ziekenhuizen te ondersteunen in hun gezamenlijke digitale transformatie en hun beschikbare ruwe data te kunnen exploiteren en omzetten in exploiteerbare en waardevolle informatie die een toegevoegde waarde creëert voor hun patiënten en de volksgezondheid.
Er worden maximaal 25 projecten geselecteerd voor projectvoorstellen waarvoor een financiering wordt voorzien tussen € 800.000 en € 2.000.000. De geografische verdeling van de geselecteerde projecten zal in rekening worden gebracht
 
Het selectiecomité beslist over de verschillende ontvangen projecten en de kandidaten worden op de hoogte gebracht van zowel degenen die zijn geselecteerd als degenen die niet zijn geselecteerd.
 
Vanaf 01/07/2023 worden gevalideerde projecten volledig gefinancierd. Er worden echter verschillende mijlpalen bepaald om na te gaan of de gelanceerde projecten in overeenstemming zijn met de gedefinieerde doelstellingen.
 
Om de projectfinanciering te behouden zullen er naast evaluatiecriteria ook een aantal belangrijke mijlpalen worden opgenomen in het contract.

 • Mijlpaal 1 betreft het afsluiten van een B4 contract en het bewijzen van een samenwerkingsakkoord tussen de verschillende deelnemende ziekenhuizen.

  • Deadline: 1 september 2023

 
Indien er geen B4 contract werd gesloten of geen samenwerkingsakkoord tussen de deelnemende ziekenhuizen werd gesloten zal het toegekende budget worden teruggevorderd.
Tussentijdse rapporten over de actuele stand van zaken zullen worden voorgelegd aan de evaluatiecommissie.
 
Er moeten 4 rapporten worden voorgelegd (+/- iedere 6 maanden). Deze mijlpalen dienen in de projectplanning worden opgenomen, alsook in het B4 contract.
 
De verwachte deliverables van het project en hun respectievelijke timings zullen ook vermeld moeten worden in het B4 contract.
 
Volgende 4 deadlines moeten worden opgenomen in het projectplan, alsook de verwachte deliverables voor die data:

 • 1 december 2023

 • 1 juli 2024

 • 1 december 2024

 • 1 juli 2025

Op basis van de tussentijdse rapporten en de evaluatiecriteria zal de commissie beoordelen of de voorgestelde déliverables werden bereikt en indien de doelstellingen niet werden bereikt zal de commissie oordelen welke bedragen teruggevorderd zullen worden. De te leveren prestaties met hun aanvaardingscriteria worden vastgelegd in het B4-contract. De commissie kan beslissen om de projecten te beëindigen, indien ze oordeelt dat de projecten niet binnen de vooropgestelde timing kunnen gerealiseerd worden.
 
Deze verschillende rapporten zullen ook worden gebruikt voor het definitieve eindrapport dat uiterlijk op 30 november 2025 moet worden verzonden met vermelding van de behaalde en niet-bereikte doelstellingen.
 
Op basis van de verschillende rapporten en evaluatiecriteria zal het comité beoordelen of de deliverables zijn gerealiseerd en zal het de bedragen bepalen die moeten worden teruggevorderd in geval van niet-naleving of niet-realisatie van de vooropgestelde doelstellingen. De deliverables en hun acceptatiecriteria zullen worden gedefinieerd in het B4-contract.
 
Indien de commissie oordeelt dat minder dan 80% van de projectobjectieven werden bereikt, kan de commissie beslissen om een deel van de financiering te recupereren. In functie van de resultaten kan de recuperatie maximum 80% van het initiële bedrag bedragen. De projecten die tot het einde van 2025 hebben gelopen, zullen minimum 400.000 basisfinanciering behouden.
 

3. Doelgroep

 
De projectoproep is gericht aan de Belgische algemene en psychiatrische ziekenhuizen. Een projectvoorstel moet ingediend worden door een ziekenhuisnetwerk of ten minste 3 ziekenhuizen te samen. Er wordt een coördinerend ziekenhuis aangeduid die de projectfinanciering zal worden toegekend.
 

4. Verwachte resultaten

 
De gekozen projecten moeten op een of meerdere van de hieronder staande vlakken een meerwaarde betekenen voor de gezondheidszorg

 • Het hergebruik en het delen van kwalitatieve gezondheidsgegevens verbeteren en vereenvoudigen

 • Het verzamelen, beheren en gebruiken van gezondheidsgegevens op een uniforme en gestructureerde manier, volgens internationale standaarden

 • Goed databeheer dat het vertrouwen van de burger versterkt

 • De kennis van de beschikbare gegevens maximaliseren en gegevens FAIR[2] maken, waardoor meer gegevensbronnen kunnen worden samengevoegd,

 • De volledigheid van gegevens bevorderen

 • Effectiever gebruik van demografische gegevens van patiënten, diagnosecodes, toegediende zorg en huidige medicatie (gepseudonimiseerd) om betere gezondheidsresultaten voor de bevolking te bekomen

 • De samenwerking tussen verschillende zorglijnen en binnen multidisciplinaire teams versterken

 • Faciliteren van population health management

 • Versterken van interoperabiliteit tussen ziekenhuizen en het respecteren van het ‘only once’-principe

 • Standaardisatie van de data sets (Care Sets) en de gebruikte terminologie (Snomed CT), classificatiesystemen (ICD-10, ICD-11) en uitwisselingsstandaarden (FHIR)

 • Werken met internationale standaarden (FHIR, OMOP)

 • De data voor te bereiden voor analytische doeleinden, waaronder de mogelijkheid voorzien om deze data te anonimiseren, te pseudonimiseren en/of te aggregeren

 • Deze data uiteindelijk beschikbaar maken via bijvoorbeeld data API’s, of de mogelijkheid voorzien om gedistribueerde analyses te gaan uitvoeren

5. Selectie van de projecten

 
Er worden maximaal 25 projecten geselecteerd.
 
De validatie van het project zal gebeuren door een selectie- (en evaluatie-)commissie opgericht door de FOD Volksgezondheid waarin de leden van de programmaraad A van het eHealth-plan zitting hebben. Aanvragers moeten de template op een SMART-manier invullen om objectieve selectie en evaluatie mogelijk te maken.
 

Uitsluitingscriteria

 

 • Naleving van de geldende wetgeving (AVG) (uitsluitingscriterium bij niet-naleving!)

  • Verklaring op eer dat de gangbare wetgeving zal worden gerespecteerd.

 Selectiecriteria

 

 • Scope van het voorgestelde project (20%)

  • Het project faciliteert de ontwikkeling en beheer van data in de ziekenhuissector

  • Het project zorgt voor een (internationale) standaardisatie op het vlak van ‘data capabilities’, opdat andere ziekenhuizen het op een gestructureerde manier kunnen hergebruiken

  • Het aantal patiënten dat potentieel worden bereikt met het project is significatief

 • Projectplan met mijlpalen en financiële en menselijke middelen (20%)

  • De deliverables en resultaten met hun (SMART) acceptatiecriteria.

  • De planning met de projectmijlpalen is gedetailleerd

  • De inschatting van het gevraagde budget is gedetailleerd (i.e. inschatting werkuren en investeringen) voor het project. De geschatte kosten zijn realistisch.

 • Toegevoegde waarde en schaalbaarheid (20%)

  • Het project faciliteert het hergebruik van kwalitatieve gegevens faciliteert

  • De impact van de projecten op de volksgezondheid en wat is hun bijdrage tot de Quintuple Aim doelstellingen is duidelijk

  • Het project kan gemakkelijk opgeschaald kan worden naar andere ziekenhuizen.

  • Het project kan nadien gemakkelijk, onafhankelijk van type EPD of taal, worden verruimd naar andere ziekenhuizen.

  • Het project biedt meerwaarde voor de patiënt

 • Haalbaarheid en risicobeheersing van het project (15%)

  • Aantonen dat het projectteam de capaciteit, vaardigheden en ervaring bezit om zijn project in de vastgelegde periode uit te voeren en op te schalen.

  • De afhankelijkheden van andere projecten in kaart brengen.

  • Aantonen dat de risico's zijn geïdentificeerd en welke maatregelen moeten worden genomen om ze te beheersen.

 • Overschrijden de projecten de eigen ziekenhuiscontext en werken ze samen met andere ziekenhuizen en zorglijnen binnen of buiten hun ziekenhuisnetwerk (of groepering van minstens 3 ziekenhuizen) (10%)

  • De projecten overschrijden de normale werking van het ziekenhuis.

  • De deelnemende ziekenhuizen (in het netwerk of groep) zijn actief betrokken bij het proces en de governance van het project.

 • Change Management (10%)

  • Uitleggen hoe de projecten geoperationaliseerd worden (Meaningful Use).

  • Aantonen dat change management in rekening wordt gebracht en een opvolgingsplan werd opgemaakt.

 • Aansluiting op bestaande eHealth-ecosysteem (5%)

  • Aantonen dat de projecten aansluiten bij het bestaande eHealth-ecosysteem en verbetering van de kwaliteit van de gegevens.

  • Bewijzen dat het project de interoperabiliteit van gezondheidsgegevens tussen de ziekenhuizen verzekert door internationale standaarden (FHIR, OMOP) te gebruiken.

6. Evaluatie

 
De evaluatiecriteria voor gevalideerde projecten worden eerst getoetst aan de selectiecriteria.
 

 • De op een SMART manier bepaalde en beschreven resultaten werden behaald

  • Er werd aan de acceptiecriteria voldaan.

  • De ‘data capabilities’ worden in meerdere ziekenhuizen (minstens 3) van de projectgroep gebruikt.

 • Analyse van de werkelijke toegevoegde waarde

  • Een gedetailleerd en precies rapport met de Lessons learned is beschikbaar voor de sector.

  • De risico’s en knelpunten die moeten opgelost worden zodat het project daarna ook in andere ziekenhuizen kan worden opgestart werden geïdentificeerd en beschreven.

 • Overzicht best practices

  • Er is een rapport dat de verworven inzichten en de best practices beschrijft.

 • Meaningful Use

  • Het project ‘data capabilities’ werd ontwikkeld in samenspraak met zorgverleners ontwikkeld en is het voor hen bruikbaar. Het is noodzakelijk om te vermelden hoe deze gegevens nuttig zijn en wat het hen heeft opgeleverd.

 • Volgende stappen om op te schalen

  • Aantonen dat de deelnemende ziekenhuizen van het netwerk (of groepering) aan het project eenzelfde niveau van “meaningful use” hebben bereikt.

  • Uitleggen hoe kan het project geoperationaliseerd worden in andere ziekenhuizen.

  • Beschrijven hoe het project ingeschreven kan worden in het BMUC-programma.

  • Vermelden welke acties de deelnemende ziekenhuizen zullen ondernemen om de ziekenhuissector te helpen om de implementatie van het project ook in andere ziekenhuizen te versnellen?

 
Het selectiecomité beslist over de verschillende ontvangen projecten en de kandidaten worden op de hoogte gebracht van zowel degenen die zijn geselecteerd als degenen die niet zijn geselecteerd.
 

7. Selectie en evaluatiecommissie

 
De selectiecommissie beoordeelt de projectvoorstellen. Deze commissie zal bestaan ​​uit de leden van de program board A van het federale e-gezondheidsplan, namelijk vertegenwoordigers van de cel Strategie van de federale minister, de FOD, het RIZIV, het FAGG en het eHealth-platform.
 
De eindevaluaties van de deliverables zullen ook worden uitgevoerd door de leden van deze program board A van het federale e-gezondheidsplan.
 
 

8. Contracten

 
Geselecteerde ziekenhuizen worden uitgenodigd om een ​​B4-contract af te sluiten met de minister van Volksgezondheid. De doelstellingen worden gevalideerd en moeten SMART zijn. Aan het einde van de afgesproken periode moeten de gedefinieerde doelstellingen behaald zijn. De verwachte resultaten, de déliverables en de beoordelingscriteria zullen in het B4 contract worden gespecificeerd. Deze worden opgemaakt in overleg met de projectpromotoren.
 

9. Praktisch: formulieren, documenten

Indienen kan enkel online tot uiterlijk 17 april 2023.
U dient de projectbeschrijving in te vullen via de template en terug te sturen naar ehealthcare@health.fgov.be

 


[1] SMART staat voor specifiek, meetbaar, acceptabel, relevant en tijdgebonden.